รูปประจำตัว
ดร. ปาริชาติ เทียนจุมพล
Dr. Parichat Theanjumpol
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ
นักวิจัย
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-944031#307
อีเมล : parichat.thean@cmu.ac.th
การศึกษา Education
- 2556 : ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
- 2542 : ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
- 2538 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
งานบริหาร Management
- รองหัวหน้าศูนย์ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (03/10/2565 - 30/09/2567)
เอกสารวิชาการ
วารสาร
   ระดับชาติ
2565 แคทรียา สนธิยา พิมพ์ใจ สีหะนาม ปาริชาติ เทียนจุมพล พลกฤษณ์ แคทรียา สนธิยา พิมพ์ใจ สีหะนาม ปาริชาติ เทียนจุมพล และ พลกฤษณ์ มณีวระ. 2565. การตรวจสอบโรคแอนแทรกโนสในมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี. วารสารเกษตร 38(2): 237-248.
2563 Muenmanee, N., K. Wongzeewasakun, P. Theanjumpol, V. Changrue ,P. Maniwara and D. Boonyakiat. 2019. Classification Technique for Using Near Infrared Spectroscopy to Detect Dry Juice Sac of Mandarin Fruit cv. Sai Nam Pueng. Food and Applied Bioscience Journal 7(3): 36-44.
2563 อดิศักดิ์ จูมวงษ์ เอกวิทย์ ตรีเนตร อัจฉรา แกล้วกล้า จินตนา จูมวงษ์ วินัย วิริยะอลงกรณ์ และ ปาริชาติ เทียนจุมพล. 2563. ผลของธาตุโบรอน และสังกะสีต่อคุณภาพทางกายภาพ และทางเคมีของผลลำไยพันธุ์ดอ. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 51(1): 196-202.
2562 ดนัย บุณยเกียรติ มาโนช ปราครุฑ ชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน นภัสสร เนื่องกลิ่น ศุภลักษณ์ ชิตวรกุล ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี และ ปาริชาติ เทียนจุมพล. 2562. การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีของผลอะโวคาโดพันธุ์แฮสในระหว่างการแก่และการสุก. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 50(พิเศษ)(3): 83-86.
2562 ปาริชาติ เทียนจุมพล ศุภลักษณ์ ชิตวรกุล และ ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี. 2562. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลฟักทองญี่ปุ่นในระหว่างการเก็บเกี่ยว. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 50(พิเศษ)(3): 131-134.
2562 ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี ศุภลักษณ์ ชิตวรกุล สุรัสวดี กิจบุญชู และ ปาริชาติ เทียนจุมพล. 2562. การตรวจสอบคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของเมล็ดกาแฟโดยใช้เนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 50(พิเศษ)(3): 207-210.
2562 ปาริชาติ เทียนจุมพล ศุภลักษณ์ ชิตวรกุล ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี และ ดนัย บุณยเกียรติ. 2562. ศักยภาพของเครื่อง NIR แบบพกพาสำหรับตรวจสอบคุณภาพของผลมะม่วงเปรียบเทียบกับเครื่อง NIR ระดับการค้า. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 50(พิเศษ)(3): 344-347.
2561 ปาริชาติ เทียนจุมพล ศุภลักษณ์ ชิตวรกุล ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี และ นิธิยา รัตนาปนนท์. 2561. ลักษณะจำเพาะในการจัดกลุ่มของข้าวสายพันธุ์พื้นที่สูงของไทย. วารสารวิทยาสาสตร์เกษตร 49(พิเศษ)(4): 127-130.
2561 ปาริชาติ เทียนจุมพล ศุภลักษณ์ ชิตวรกุล ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี และ ปริญญา จันทรศรี. 2561. การตอบสนองของฟักทองญี่ปุ่นต่อแสงเนียร์อินฟราเรด. วารสารวิทยาสาสตร์เกษตร 49(พิเศษ)(4): 191-194.
2561 ณัฏวัฒณ์ หมื่นมาณี กัมพล วงษ์ซีวะสกุล วิบูลย์ ช่างเรือ ปาริชาติ เทียนจุมพล และ ดนัย บุณยเกียรติ. 2561. การทดสอบความแม่นยำของเทคนิคเนียร์อินฟราเรดในการตรวจสอบอาการฟ่ามของผลส้มสายน้ำผึ้ง. วารสารวิทยาสาสตร์เกษตร 49(พิเศษ)(4): 191-194.
2560 พวงเพชร เหมรัตน์ตระกูล คาซูฮิโร นากาโน พิชญา พูลลาภ ปาริชาติ เทียนจุมพล พิมพ์ใจ สีหะนาม พรสวรรค์ ธรรมพฤฒินันท์ พลกฤษณ์ มณีวระ และ ดนัย บุณยเกียรติ. 2560. ผลของบรรจุภัณฑ์สุญญากาศต่อคุณภาพของผลพลับพันธุ์ ‘Xichu’ ภายหลังการขจัดความฝาด. แก่นเกษตร 45(4): 685-692.
2560 ปณชล ทายะมหา ปาริชาติ เทียนจุมพล ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ อดิเรก ปัญญาลือ และ แสงทิวา สุริยงค์. 2560. ผลของกรรมวิธีการเก็บรักษาต่อคุณภาพน้ำมันของเมล็ดงาขี้ม้อน. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 48(พิเศษ)(3): 291-294.
2560 กัมพล วงษ์ซีวะสกุล วิบูลย์ ช่างเรือ ณัฏวัฒณ์ หมื่นมาณี และ ปาริชาติ เทียนจุมพล. 2560. ความเป็นไปได้ของการใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีในการตรวจสอบความฟ่ามของส้มสายน้ำผึ้ง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 48(พิเศษ)(3): 295-298.
2560 ปาริชาติ เทียนจุมพล ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี และ นิธิยา รัตนาปนนท์. 2560. สมบัติทางกายภาพที่สําคัญของข้าวไร่หลังการเก็บเกี่ยว. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 48(พิเศษ)(3): 287-290.
   ระดับนานาชาติ
2567 Seehanam, P., K. Sonthiya, P.t Maniwara, P. Theanjumpol, O. Ruangwong, K. Nakano, S. Ohashi, S. Kramchote and P. Suwor. 2024. Ability of near infrared spectroscopy to detect anthracnose disease early in mango after harvest. Horticulture Environment and Biotechnology 65:1-11.
2567 Thanavanich, C., N. Phuangsaijai, S. Funsueb, P. Theanjumpol and S. Kittiwachana. 2024. Fusion of multimode near-infrared detections using multiblock data analysis for prediction of mixed sugar content. Asia-Pacific Journal of Science and Technology 29(2): 1-11.
2566 Theanjumpol P., A. Kaur, N. Muenmanee, Y. Chanbang, and P. Maniwara. 2023. Prediction of quality traits in dry pepper powder using visible and near-infrared spectroscopy. International Food Research Journal 30(1): 193-204.
2566 Funsueb, S., C. Thanavanich, P. Theanjumpol and S. Kittiwachana. 2023. Development of new fruit quality indices through aggregation of fruit quality parameters and their predictions using near-infrared spectroscopy. Postharvest Biology and Technology 204 (2023) : 112438.
2565 Khantarate, S., P.Theanjumpol, N. Krittigamas and S. Suriyong. 2022. Effect of heat treatment on starch granule structure and nutrient content of germinated purple rice. Food Science and Technology (Brazil) 42: e63820.
2565 Theanjumpol P. and P. Maniwara. 2022. Physico-chemical and cooking qualities of fresh and stored pumpkins. Horticulture Environment and Biotechnology 63(1): 101-113.
2565 Hemrattrakun, P., D. Boonyakiat, K. Nakano, S. Ohashi, P. Maniwara, S. Kittiwachana and P. Theanjumpol. 2022. Qualitative characterization of astringent and de-astringed intact ‘Xichu’ persimmon fruit using VIS/SWNIR and chemometrics. Chiang Mai Journal of Science 49(2): 409-419.
2565 Kanchanomai, C., K. Nakano, S. Kittiwachana, C. Krongchai, S. Ohashi, P. Maniwara, P. Theanjumpol and D. Naphrom. 2022. Seedlessness detection in ‘White Malaga’ table grapes using near-infrared spectroscopy. International Food Research Journal 29(4): 806-813.
2565 Seehanam, P., P. Chaiya, P.Theanjumpol, C. Tiyayon, O. Ruangwong, T. Pankasemsuk, K. Nakano, S. Ohashi and P. Maniwara. 2022. Internal disorder evaluation of ‘Namdokmai Sithong’ mango by near infrared spectroscopy. Horticulture Environment and Biotechnology 63(5): 665-675.
2565 Thanavanich, C., N. Phuangsaijai, C. Thiraphatchotiphum, P. Theanjumpol and S. Kittiwachana. 2022. Instant quantification of sugars in milk tablets using near-infrared spectroscopy and chemometric tools. Scientific Reports 12(1): 18802.
2565 Phuangsaijai, N., P. Theanjumpol and S. Kittiwachana. 2022. Performance Optimization of a Developed Near-Infrared Spectrometer Using Calibration Transfer with a Variety of Transfer Samples for Geographical Origin Identification of Coffee Beans. Molecules 27(23): 8208.
2564 Hemrattrakun, P., K. Nakano, D. Boonyakiat, S. Ohashi, P. Maniwara, P. Theanjumpol and P. Seehanam. 2021. Comparison of Reflectance and Interactance Modes of Visible and Near-Infrared Spectroscopy for Predicting Persimmon Fruit Quality. Food Analytical Methods 14(1): 11-126.
2564 Wongsaipun, S., P. Theanjumpol, N. Muenmanee, D. Boonyakiat, S. Funsueb and S. Kittiwachana. 2021. Application of artificial neural network for tracing the geographical origins of coffee bean in northern areas of Thailand using near infrared spectroscopy. Chiang Mai Journal of Science 48(1): 163-175.
2564 Kaewpangchan, P., N. Phuangsaijai, P. Seehanam, P. Theanjumpol, P. Maniwara and S. Kittiwachana. 2021. Screening of coffee impurity using a homemade nir sensor system. Chiang Mai Journal of Science 48(2): 292-300.
2564 Wongsaipun, S., P. Theanjumpol and S. Kittiwachana. 2021. Development of a Universal Calibration Model for Quantification of Adulteration in Thai Jasmine Rice Using Near-infrared Spectroscopy. Food Analytical Methods 14(5): 997-1010.
2564 Phuangsaijai, N., P. Theanjumpol, N. Muenmanee and S. Kittiwachana. 2021. Fabrication of a low-cost nir spectrometer for detection of agricultural product quality. Chiang Mai Journal of Science 48(2): 332-340.
2563 Krongchai, C., S. Wongsaipun, S. Funsueb, P. Theanjumpol, J. Jakmunee and S. Kittiwachana. 2020. Comparison between linear and non-linear variable selection methods with applications to spectroscopic (UV-Vis/NIR) data. Chiang Mai Journal of Science 47(1): 160-174.
2563 Theanjumpol, P., V. Chang-Rue, S.M. Kim, N. Rattanapanone and P. Maniwara. 2020. Unique microstructure, physical, and pasting properties of rice grains produced in Thai upland area. Cereal Chemistry 97(6): 1270-1280.
2563 Neamsorn, N., V. Changrue, Y. Chanbang, K. Kunasakdakul, P. Theanjumpol and P. Kantakaew. 2020. Electronic nose system for rancidity and insect monitoring of brown rice. E3S Web of Conferences 187: 04015.
2562 Theanjumpol, P., K. Wongzeewasakun, N. Muenmanee, S. Wongsaipun, C. Krongchai, V. Changrue. D. Boonyakiat and S. Kittiwachana. 2019. Non-destructive identification and estimation of granulation in 'sai Num Pung’ tangerine fruit using near infrared spectroscopy and chemometrics. Postharvest Biology and Technology 153: 13-20.
2562 Maniwara, P., K. Nakano, S. Ohashi, D. Boonyakiat, P. Seehanam, P. Theanjumpol and P. Poonlarp. 2019. Evaluation of NIRS as non-destructive test to evaluate quality traits of purple passion fruit. Scientia Horticulturae 257: 108712.
บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ
   ระดับชาติ
2562 ดนัย บุณยเกียรติ มาโนช ปราครุฑ ชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี ศุภลักษณ์ ชิตวรกุล นันทนา เขื่อนห้าว และ ปาริชาติ เทียนจุมพล. 2562. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางกายภาพและเคมีหลังการเก็บเกี่ยวของผลอะโวคาโด. หน้า 381-386. ใน: การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17. เชียงใหม่.
   ระดับนานาชาติ
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2563 : เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย