รูปประจำตัว
ดร. ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี
Dr. Nadthawat Muenmanee
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ
นักวิจัย
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-944031
อีเมล : nadthawat.mu@cmu.ac.th
การศึกษา Education
- 2559 : ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
- 2546 : ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว), มหาวิทยาลเยเชียงใหม่, ไทย
- 2541 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชนบท), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย
งานบริหาร Management
- ผู้ช่วยคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ (01/10/2563 - 28/02/2564)
เอกสารวิชาการ
วารสาร
   ระดับชาติ
2566 จิตรลดา จารุหิรัญโรจน์ อรอุมา เรืองวงษ์ อังสนา อัครพิศาล ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี และ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง. 2566. การควบคุมด้วงเมล็ดกาแฟ (Araecerus fasciculatus) ด้วยคลื่นความถี่วิทยุ. วารสารเกษตร 39(1): 11-21.
2564 กฤตพจน์ นันตะกูล ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี และ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง. 2564. การใช้คลื่นความถี่วิทยุในการควบคุมเหาหนังสือ (Liposcelis entomophila) ในเมล็ดข้าวหอมมะลิ. วารสารแก่นเกษตร 49(1):119-129.
2564 วรวิมล วังศพ่าห์ ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ วิบูลย์ ช่างเรือ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง และณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี. 2564. ผลของความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุที่มีต่อปริมาณแอนโทไซยานินในข้าวเปลือกพันธุ์ก่ำเจ้า มช. 107. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 52(พิเศษ)(2): 65-68.
2564 ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี อรอุมา เรืองวงษ์ อังสนา อัครพิศาล และ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง. 2564. อิทธิพลของคลื่นความถี่วิทยุต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดกาแฟอะราบิกา. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 52(พิเศษ)(2): 69-72.
2563 Muenmanee, N., K. Wongzeewasakun, P. Theanjumpol, V. Changrue ,P. Maniwara and D. Boonyakiat. 2019. Classification Technique for Using Near Infrared Spectroscopy to Detect Dry Juice Sac of Mandarin Fruit cv. Sai Nam Pueng. Food and Applied Bioscience Journal 7(3): 36-44.
2562 ดนัย บุณยเกียรติ มาโนช ปราครุฑ ชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน นภัสสร เนื่องกลิ่น ศุภลักษณ์ ชิตวรกุล ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี และ ปาริชาติ เทียนจุมพล. 2562. การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีของผลอะโวคาโดพันธุ์แฮสในระหว่างการแก่และการสุก. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 50(พิเศษ)(3): 83-86.
2562 ปาริชาติ เทียนจุมพล ศุภลักษณ์ ชิตวรกุล และ ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี. 2562. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลฟักทองญี่ปุ่นในระหว่างการเก็บเกี่ยว. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 50(พิเศษ)(3): 131-134.
2562 ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี ศุภลักษณ์ ชิตวรกุล สุรัสวดี กิจบุญชู และ ปาริชาติ เทียนจุมพล. 2562. การตรวจสอบคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของเมล็ดกาแฟโดยใช้เนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 50(พิเศษ)(3): 207-210.
2562 ปาริชาติ เทียนจุมพล ศุภลักษณ์ ชิตวรกุล ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี และ ดนัย บุณยเกียรติ. 2562. ศักยภาพของเครื่อง NIR แบบพกพาสำหรับตรวจสอบคุณภาพของผลมะม่วงเปรียบเทียบกับเครื่อง NIR ระดับการค้า. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 50(พิเศษ)(3): 344-347.
2561 ปาริชาติ เทียนจุมพล ศุภลักษณ์ ชิตวรกุล ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี และ นิธิยา รัตนาปนนท์. 2561. ลักษณะจำเพาะในการจัดกลุ่มของข้าวสายพันธุ์พื้นที่สูงของไทย. วารสารวิทยาสาสตร์เกษตร 49(พิเศษ)(4): 127-130.
2561 ปาริชาติ เทียนจุมพล ศุภลักษณ์ ชิตวรกุล ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี และ ปริญญา จันทรศรี. 2561. การตอบสนองของฟักทองญี่ปุ่นต่อแสงเนียร์อินฟราเรด. วารสารวิทยาสาสตร์เกษตร 49(พิเศษ)(4): 191-194.
2561 ณัฏวัฒณ์ หมื่นมาณี กัมพล วงษ์ซีวะสกุล วิบูลย์ ช่างเรือ ปาริชาติ เทียนจุมพล และ ดนัย บุณยเกียรติ. 2561. การทดสอบความแม่นยำของเทคนิคเนียร์อินฟราเรดในการตรวจสอบอาการฟ่ามของผลส้มสายน้ำผึ้ง. วารสารวิทยาสาสตร์เกษตร 49(พิเศษ)(4): 191-194.
2561 ธวัชชัย ธรรมขันแก่ว วิบูลย์ ช่างเรือ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ และ ณัฏวัฒณ์ หมื่นมาณี. 2561. อิทธิพลของความชื้น กําลังไฟฟ้าและระยะห่างระหว่างวัสดุกับแผ่นอิเลคโทรดในการให้ความร้อนข่าวเปลือกด้วยคลื่นวิทยุแบบต่อเนื่อง. วารสารวิทยาสาสตร์เกษตร 49(พิเศษ)(4): 363-366.
2560 กัมพล วงษ์ซีวะสกุล วิบูลย์ ช่างเรือ ณัฏวัฒณ์ หมื่นมาณี และ ปาริชาติ เทียนจุมพล. 2560. ความเป็นไปได้ของการใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีในการตรวจสอบความฟ่ามของส้มสายน้ำผึ้ง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 48(พิเศษ)(3): 295-298.
2560 ปาริชาติ เทียนจุมพล ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี และ นิธิยา รัตนาปนนท์. 2560. สมบัติทางกายภาพที่สําคัญของข้าวไร่หลังการเก็บเกี่ยว. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 48(พิเศษ)(3): 287-290.
   ระดับนานาชาติ
2566 Theanjumpol P., A. Kaur, N. Muenmanee, Y. Chanbang, and P. Maniwara. 2023. Prediction of quality traits in dry pepper powder using visible and near-infrared spectroscopy. International Food Research Journal 30(1): 193-204.
2564 Wongsaipun, S., P. Theanjumpol, N. Muenmanee, D. Boonyakiat, S. Funsueb and S. Kittiwachana. 2021. Application of artificial neural network for tracing the geographical origins of coffee bean in northern areas of Thailand using near infrared spectroscopy. Chiang Mai Journal of Science 48(1): 163-175.
2564 Phuangsaijai, N., P. Theanjumpol, N. Muenmanee and S. Kittiwachana. 2021. Fabrication of a low-cost nir spectrometer for detection of agricultural product quality. Chiang Mai Journal of Science 48(2): 332-340.
2562 Theanjumpol, P., K. Wongzeewasakun, N. Muenmanee, S. Wongsaipun, C. Krongchai, V. Changrue. D. Boonyakiat and S. Kittiwachana. 2019. Non-destructive identification and estimation of granulation in 'sai Num Pung’ tangerine fruit using near infrared spectroscopy and chemometrics. Postharvest Biology and Technology 153: 13-20.
บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ
   ระดับชาติ
2563 Bundhurat, D., P. Poonlarp, V. Changrue, D. Boonyakiat, N. Muenmanee, C. Chuamuangphan and W. Maneewan. 2020. Limitation and good practices for breakage of cold chain on cos lettuce (Lactuca sativa var. longifolia). E3S Web of Conferences 187: 04013.
2562 ดนัย บุณยเกียรติ มาโนช ปราครุฑ ชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี ศุภลักษณ์ ชิตวรกุล นันทนา เขื่อนห้าว และ ปาริชาติ เทียนจุมพล. 2562. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางกายภาพและเคมีหลังการเก็บเกี่ยวของผลอะโวคาโด. หน้า 381-386. ใน: การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17. เชียงใหม่.
   ระดับนานาชาติ
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2564 : เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย