รูปประจำตัว
นางสาว เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย
Ms. Netwaraporn Madchanoi
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ สำนักงาน
นักจัดการงานทั่วไป
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-944031
อีเมล : netwaraporn.m@cmu.ac.th
การศึกษา Education
- 2548 : ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
- 2545 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชไร่), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
เอกสารวิชาการ
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2565 : เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
- 2560 : เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย