รูปประจำตัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงศกร ศุภกิจไพศาล
Assistant Professor Dr. Pongsakorn Suppakittpaisarn
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พนักงานสายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-944040
อีเมล : pongsakorn.sup@cmu.ac.th
เอกสารวิชาการและงานวิจัย
Academic/Research Works


Scopus

Google Scholar
การศึกษา Education
- 2560 : ปริญญาเอก PhD (Landscape Archiecture), University of Illinois at Urbana-Champaign, สหรัฐอเมริกา
- 2556 : ปริญญาโท Master of Landscape Archiecture (Landscape Archiecture), the University of Beorgia, สหรัฐอเมริกา
- 2554 : ปริญญาตรี Bachelor of Landscape Archiecture (Landscape Archiecture), University of Illinois, สหรัฐอเมริกา
ความเชี่ยวชาญ Expertise
- ผลงานวิจัย : สาขา ภูมิสถาปัตยกกรมศาสตร์ วันที่ 23/04/2563
งานบริหาร Management
- ผู้ช่วยคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ (09/08/2564 - 30/09/2567)
งานสอน Teaching