รูปประจำตัว
นาย ฐานิต ศาลติกุลนุการ
Mr. Thanit Saltikulnukarn
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พนักงานสายปฏิบัติการ สนับสนุนวิชาการ
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-944621
อีเมล : thanit.sal@cmu.ac.th
เอกสารวิชาการและงานวิจัย
Academic/Research Works

การศึกษา Education
- 2555 : ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
- 2554 : ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย