รูปประจำตัว
นาย ศักดิ์ชัย พิรักษ์
Mr. Sakchai Pirak
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ สำนักงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สารสนเทศและวิทยบริการ งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำนักงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053- 944644 ต่อ 119
อีเมล : sakchai.pirak@cmu.ac.th
การศึกษา Education
- 2560 : ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟท์แวร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
- 2553 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย
เอกสารวิชาการ
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2565 : เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย