รูปประจำตัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ
Assistant Professor Dr. Fapailin Chaiwan
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พนักงานสายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-944035 ต่อ 106
อีเมล : fapailin.c@cmu.ac.th
เอกสารวิชาการและงานวิจัย
Academic/Research Works

การศึกษา Education
- 2556 : ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
ความเชี่ยวชาญ Expertise
- ผลงานวิจัย : สาขา ปฐมพีศาสตร์ วันที่ 16/07/2563
งานบริหาร Management
- ผู้ช่วยคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ (01/10/2563 - 30/09/2567)
งานสอน Teaching
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2558 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
- 2556 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย