รูปประจำตัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ
Assistant Professor Dr. Fapailin Chaiwan
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053 944001 ต่อ 19
อีเมล : fapailin.c@cmu.ac.th
Scopus

Google Scholar
การศึกษา Education
- 2556 : ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
ความเชี่ยวชาญ Expertise
- ผลงานวิจัย : สาขา ปฐมพีศาสตร์ วันที่ 16/07/2563
งานบริหาร Management
- ผู้ช่วยคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ (01/10/2563 - 30/09/2567)
งานสอน Teaching
เอกสารวิชาการ
วารสาร
   ระดับชาติ
2567 ปรียาภรณ์ ขันทบัว ณฐิตากานต์ พยัคฆา ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล และ ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ. 2567. การประเมินความรู้ของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านมณีพฤกษ์ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เพื่อพัฒนาสู่การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย. แก่นเกษตร 52(1): 185-195.
2567 เหมือนฝัน อุประ ณฐิตากานต์ พยัคฆา ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล และ ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ. 2567. ความตระหนักของเกษตรกรต่อปัญหาการใช้ที่ดินเพื่อการเพาะปลูกบนพื้นที่สูงในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่. วารสารผลิตกรรมการเกษตร 6(1): 1-10.
2567 สุรีย์พร วงษ์พูล ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ พิมพ์ใจ สีหะนาม และ ชูชาติ สันธทรัพย์. 2567. อัตราปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับการผลิตสตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน 80 บนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารเกษตร 40(2): 313-326.
2566 ธวัชชัย ตาอินทร์ นิวัติ อนงค์รักษ์ ณัฐวุฒิ ลือศักดิ์ และ ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ. 2566. การกระจายตัวของอันดับดินในพื้นที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน. วารสารผลิตกรรมการเกษตร 5(1): 106-119.
2566 ณัฎฐณิชา พรมภักดี กนิษฐา เอื้องสวัสดิ์ ชูชาติ สันธทรัพย์ จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์ ณัฐวุฒิ ลือศักดิ์ และ ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ. 2566. การศึกษาความสามารถในการอุ้มน้ำของวัสดุปลูกที่แตกต่างกันที่มีขุยมะพร้าวเป็นส่วนผสมหลัก. แก่นเกษตร 51(5): 892-904.
2564 ณัฐวุฒิ ลือศักดิ์ นิวัติ อนงค์รักษ์ ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ และสุนทร. 2564. สมบัติของดินในระบบวนเกษตรที่มีกาแฟเป็นพืชหลักในจังหวัดเชียงใหม่. วารสารแก่นเกษตร 49(1):49-63.
2564 ณัฐชนน สันธทรัพย์ ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ พิมพ์ใจ สีหะนาม และ ชูชาติ สันธทรัพย์. 2564. อัตราปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับการผลิตเคพกูสเบอร์รีบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 38(1): 28-39.
2563 อนันญพร ทำของดี กวิพร จินะจันตา ยุพา จอมแก้ว ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ และ อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง. 2563. ความสามารถของแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นกล้ากาแฟอะราบิกา. วารสารเกษตร 36(1): 79-91.
2563 รัตนาภรณ์ ใจมา ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ และ ชูชาติ สันธทรัพย์. 2563. การจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับการผลิตเบบี้คอสในโรงเรือนบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารเกษตร 36(3): 321-332.
2563 ณิชาภัทร สิทธิวรนนท์ ชูชาติ สันธทรัพย์ และ ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ. 2563. ผลของการใช้ถ่านชีวภาพต่อสมบัติและการกักเก็บคาร์บอนในดินบนพื้นที่สูง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน. วารสารเกษตร 36(1): 69-78.
2562 ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ ณัฎฐณิชา พรมภักดี และ กนิษฐา เอื้องสวัสดิ์. 2562. การเปรียบเทียบวิธีการในการวิเคราะห์ขนาดของอนุภาคดินโดยการตกตะกอน. แก่นเกษตร 47(3): 519-526.
   ระดับนานาชาติ
2567 Chinachanta, K., F. Chaiwan, D. Trung Luu and W. Pathom-aree. 2024. Draft genome sequence data of Micrococcus yunnanesis strain ORF15-23 from rice rhizosphere soil in Thailand. Data in Brief 54: 110466.
2565 Lumsangkul, C., N.V. Linh, F. Chaiwan, M. Abdel-Tawwab, M.A.O. Dawood, C. Faggio, S. Jaturasitha and H.V. Doan. 2022. Dietary treatment of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) with aquatic fern (Azolla caroliniana) improves growth performance, immunological response, and disease resistance against Streptococcus agalactiae cultured in bio-floc system. Aquaculture Reports 24: 101114.
2563 Kudreaung, P., Y. Chromkaew, K. Chinachanta, F. Chaiwan and A. Shutsrirung. 2020. Microbial decomposition of longan leaf: I. physico-chemical and biological changes during composting. Asia-Pacific Journal of Science and Technology 25(3): 1-10.
2560 Ratanaprommanee, C., K. Chinachanta, F. Chaiwan and A. Shutsrirung. 2017. Chemical characterization of leonardite and its potential use as soil conditioner and plant growth enhancement. Asia-Pacific Journal of Science and Technology 22(4): APST-22-04-01.
บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ
   ระดับชาติ
2563 วีร์สุดา ศรีจันทร์ ณฐิตากานต์ พยัคฆา ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ. 2563. ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย. หน้า 1050-1062. ใน: การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 10, นนทบุรี
   ระดับนานาชาติ
2566 Chaiboontha, S., C. Chanauksorn, P. Thammapichai, C. Santasup and F. Chaiwan. 2023. Sulfur application rates affected grain yield and 2-acetyl-1pyrroline content in fragrant rice. pp 14-17 In: The 4th International Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business administration, Engineering, Science and Technology, Bangkok.
2565 Pripanakul, T., C. Santasup, K. Ueangsawat, K. Thippachote and F. Chaiwan. 2022. Influences of Growing Seasons and Irrigation Regimes on Growth and Yield of Stevia. pp. 63-69. In: Proceedings of the Innovation for Resilient Agriculture Agricultural International Conference, Chiang Mai.
2565 Thongbopit, S., C. Santasup, K. Ueangsawat and F. Chaiwan. 2022. Influences of Irrigation Regimes on Growth Quality and Yield of Cape Gooseberry on Highland, Chiang Mai Province. pp. 70-74. In: Proceedings of the Innovation for Resilient Agriculture Agricultural International Conference, Chiang Mai.
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2558 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
- 2556 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย