รูปประจำตัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณฐิตากานต์ พยัคฆา
Assistant Professor Dr. Nathitakarn Phayakka
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พนักงานสายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053944658
อีเมล : nathitakarn.p@cmu.ac.th
เอกสารวิชาการและงานวิจัย
Academic/Research Works

การศึกษา Education
- 2557 : ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส่งเสริมและพัฒนาชนบท), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
- 2552 : ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์เชิงระบบ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
ความเชี่ยวชาญ Expertise
- ผลงานวิจัย : สาขา ส่งเสริมการเกษตร วันที่ 31/05/2562
งานบริหาร Management
- ผู้ช่วยคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ (01/10/2563 - 30/09/2567)
งานสอน Teaching
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2563 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก