รูปประจำตัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุพงศ์ วงศ์ไชย
Assistant Professor Dr. Anupong Wongchai
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พนักงานสายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-944066
อีเมล : anupong.w@cmu.ac.th
เอกสารวิชาการและงานวิจัย
Academic/Research Works

การศึกษา Education
- 2556 : ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Agricultural Economics and Management), National Pingtung University of Science and Technology, ไต้หวัน
ความเชี่ยวชาญ Expertise
- ผลงานวิจัย : สาขา เศรษฐศาสตร์เกษตร วันที่ 31/01/2562
งานบริหาร Management
- ผู้ช่วยคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ (15/06/2564 - 30/09/2567)
งานสอน Teaching
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2563 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก