รูปประจำตัว
อาจารย์ ดร. ปณิดา กาจีนะ
Dr. Panida Kachina
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พนักงานสายวิชาการ
อาจารย์
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : -
อีเมล : panida.k@cmu.ac.th
เอกสารวิชาการและงานวิจัย
Academic/Research Works

การศึกษา Education
- 2560 : ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Life Sciences), Tohoku University, ญี่ปุ่น
- 2555 : ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรชีวภาพป่าไม้), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
- 2551 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
งานสอน Teaching
เอกสารวิชาการ
วารสาร

บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ