รูปประจำตัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ใจ สีหะนาม
Assistant Professor Dr. Pimjai Seehanam
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พนักงานสายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053944040
อีเมล : pimjai.s@cmu.ac.th
เอกสารวิชาการและงานวิจัย
Academic/Research Works

การศึกษา Education
- 2553 : ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พืชสวน), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
- 2548 : ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
- 2546 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
ความเชี่ยวชาญ Expertise
- ผลงานวิจัย : สาขา พืชสวน วันที่ 10/03/2560
งานบริหาร Management
- หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ (04/02/2563 - 03/02/2567)
- หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ (01/12/2562 - 03/02/2563)
งานสอน Teaching
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2563 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก