รูปประจำตัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรี ปัญญาทอง
Assistant Professor Dr. Montri Punyatong
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พนักงานสายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาสัตว์ศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053944069
อีเมล : montri.pun@cmu.ac.th
เอกสารวิชาการและงานวิจัย
Academic/Research Works

การศึกษา Education
- 2553 : ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
- 2546 : ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
- 2543 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
ความเชี่ยวชาญ Expertise
- ผลงานวิจัย : สาขา สัตวศาสตร์ วันที่ 03/07/2560
งานบริหาร Management
- ผู้ช่วยคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ (01/10/2563 - 30/09/2567)
- รองหัวหน้าภาควิชา ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ (17/12/2561 - 30/09/2563)
งานสอน Teaching
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2564 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก