รูปประจำตัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรี ปัญญาทอง
Assistant Professor Dr. Montri Punyatong
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาสัตว์ศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053 944001 ต่อ 18
อีเมล : montri.pun@cmu.ac.th
การศึกษา Education
- 2553 : ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
- 2546 : ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
- 2543 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
ความเชี่ยวชาญ Expertise
- ผลงานวิจัย : สาขา สัตวศาสตร์ วันที่ 03/07/2560
งานบริหาร Management
- ผู้ช่วยคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ (01/10/2563 - 01/02/2565)
- รองหัวหน้าภาควิชา ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ (17/12/2561 - 30/09/2563)
- รองคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ (01/02/2565 - 30/09/2567)
งานสอน Teaching
เอกสารวิชาการ
วารสาร
   ระดับชาติ
2565 อุมาพร สุวจะ ณฐิตากานต์ พยัคฆา ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล และ มนตรี ปัญญาทอง. 2565. ความคิดเห็นของเกษตรกรรายย่อยต่อการปรับเปลี่ยนไปสู่การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่. วารสารแก่นเกษตร. 50(6): 1606-1616.
2565 มงคล ยะไชย อรณี ศรีนวล พิมพร คำทวี มนตรี ปัญญาทอง ชมพูนุช หลำแสงกุล และ วรรณพร ทะพิงค์แก. 2565. ผลของการเสริมเยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟในอาหารไก่ลูกผสมพื้นเมือง (ประดู่หางดำ) ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต สารต้านอนุมูลอิสระในเนื้ออก ปริมาณเชื้อจุลชีพในไส้ตัน สัณฐานวิทยาของลำไส้เล็ก และการแสดงออกของยีน. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 40(3): 286-301.
2564 ชมพูนุช หลำแสงกุล มานินพันฌ์ ทองคำ กรวรรณ ศรีงาม วรรณพร ทะพิงค์แก และ มนตรี ปัญญาทอง. 2564. ผลของสารทีทูทอกซินต่อความเป็นพิษและการตายของเซลล์ไฟโบบลาสจากเอมบริโอไก่พื้นเมือง. วารสารเกษตร 37(1): 99-107.
2563 ปฐมพงศ์ ฤกษ์ดี วรทัศน์ อินทรัคคัมพร ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล และ มนตรี ปัญญาทอง. 2563. ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้เปลือกข้าวโพดหมักในการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่. วารสารแก่นเกษตร 48(1): 401-408.
2563 วัชระ แลน้อย สุรีย์พร แสงวงศ์ และ มนตรี ปัญญาทอง. 2563. ผลของการเสริมรำข้าวก่ำในสูตรอาหาร ต่อประสิทธิภาพการผลิต และสภาวะความเครียด จากอนุมูลอิสระ ในไก่กระดูกดำ. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 38(3): 370-375.
2562 วีรพันธุ์ ปัญญา พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา ธรรมนูญ ธานี สุรีย์พร แสงวงศ์ มนตรี ปัญญาทอง ชยุต ดงปาลีธรรม์ จึอเฉิง จู. 2562. ผลของระยะเวลาสอดอุปกรณ์เหนี่ยวนำต่อระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน เอสตราไดออล อัตราการเป็นสัด และการตั้งท้องในโคเนื้อ. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 37(2): 324-331.
2561 สุรีย์พร แสงวงศ์ พันธภรณ์ สุภัคกาญจน์กุล กฤตภาค บูรณวิทย์ วัชระ แลน้อย ชัยวิวัฒน์ กกสันเทียะ และ มนตรี ปัญญาทอง. 2561. การพัฒนาแอนดรอยด์แอปพลิเคชันบันทึกและแจ้งเตือนการจัดการฟาร์มไก่พื้นเมือง. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 35(พิเศษ)(2): 911-919.
2561 พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา วีรพันธุ์ ปัญญา ศักดิ์ชัย เครือสาร ธรรมนูญ ธานี และ มนตรี ปัญญาทอง. 2561. สภาพการเลี้ยงและการเปรียบเทียบระยะเวลาในการสอด CDIR เพื่อเหนี่ยวนำการเป็นสัดในโคนมของจังหวัดพะเยา. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 35(3): 44-53.
2560 มนตรี ปัญญาทอง พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา วัชระ แลน้อย. 2560. ผลของอาหารผสมครบส่วนเปลือกข้าวโพดต่อการผลิตโคเนื้อ. วารสารนเรศวรพะเยา 10(1): 5-8.
2559 มนตรี ปัญญาทอง และ วัชระ แลน้อย. 2559. การใช้ซังข้าวโพดหมักทดแทนอาหารผสมสำเร็จรูปในไก่ลูกผสมพื้นเมือง. วารสารเกษตร 32(1): 111-117.
2559 รุ่งกานต์ กล้าหาญ มนตรี ปัญญาทอง และ ขันชัย ดั้นเมฆ. 2559. การย่อยได้แบบ in vitro ของซังข้าวโพดด้วยเอนไซม์จากทางเดินอาหารของปลานิลและเอนไซม์เซลลูเลสจากเชื้อรา Trichoderma viride. แก่นเกษตร 44(พิเศษ)(1): 630-635.
2559 กฤตภาค บูรณวิทย์ และ มนตรี ปัญญาทอง. 2559. ผลของการทดแทนกากถั่วเหลืองด้วยไมยราบยักษ์ต่อลักษณะการเจริญเติบโต คุณภาพซากและเนื้อของนกกระทาญี่ปุ่น. วารสารเกษตร 32(3): 391-400.
   ระดับนานาชาติ
2566 Nakas, T., P. Chitmintra, R. Punyatong, R. Sangsuri, S. Jatoorapattarawong, P. Wongchai, T. Phopheng, P. Wonglungkar, W. Kittichroenwit and M. Punyatong. 2023. Nutrient intake of captive small Indian civet (Viverricula indica) in Chiang Mai Zoo and Demonstrated Farming Under Royal Project in Ban Dong Yen, Thailand. Veterinary Integrative Sciences 21(2): 473-479.
2566 Kanjak, P., W. Tapingkae, C. Lumsangkul, T. Moonmanee, W. Chaiphun, S. Chotinun, M. Yachai and M. Punyatong. 2023. Effect of fiber source diet supplement on growth performance, carcass quality, oxidative stress and intestinal morphology in Thai native chicken (Pradu Hang dum). Veterinary Integrative Sciences 21(2): 365-381.
2565 Kanmanee, C., O. Srinual, M. Punyatong, T. Moonmanee, C.Lumsangkul, S. Tangtaweewipat, H.V. Doan, M. Yachai, T. Chaiyaso and W. Tapingkae. 2022. Effects of dietary supplementation with red Yeast (Sporidiobolus pararoseus) on productive performance, egg quality, and duodenal cell proliferation of laying hens. Animals 12(3): 238.
2565 Rashidian, G., H.H. Mahboub, S.H. Hossein, H. Ghafarifarsani, M. Zare, M. Punyatong and H.V. Doan. 2022. Allium hirtifolium protects Cyprinus carpio against the detrimental responses mediated by foodborne zinc oxide nanoparticle. Aquaculture 555(30): 738252.
2565 Sringarm, K., N. Chaiwang, W. Wattanakul, P. Mahinchai, A. Satsook, R. Norkeaw, M. Seel-Audom, T. Moonmanee, S. Mekchay, S.R. Sommano, W. Ruksiriwanich, P. Rachtanapun, K. Jantanasakulwong and C. Arjin. 2022. Improvement of intramuscular fat in iongissimus muscle of finishing Thai crossbred black pigs by perilla cake supplementation in a low-lysine diet. Foods 11(7): 907.
2565 Srinual, O., T. Moonmanee, C. Lumsangkul, H. Van Doan, M. Punyatong, M. Yachai, T. Chaiyaso, K. Kongtong and W. Tapingkae. 2022. Can Red Yeast (Sporidiobolus pararoseus) Be Used as a Novel Feed Additive for Mycotoxin Binders in Broiler Chickens?. Toxins 14(10): 678.
2564 Van Doan, H., S.H. Hoseinifar, R. Harikrishnan, T. Khamlor, M. Punyatong, W. Tapingkae, M. Yousefi, J. Palma, E. El-Haroun. 2021. Impacts of pineapple peel powder on growth performance, innate immunity, disease resistance, and relative immune gene expression of Nile tilapia, Oreochromis niloticus. Fish and Shellfish Immunology 114: 311-319.
2563 Srinual, O., M. Punyatong, T. Moonmanee, P. Intawicha, M. Yachai and W. Tapingkae. 2020. Replacement of fish meal with suckermouth armored catfish and its effect on performance and intestinal morphology of indigenous Thai Chicken. Journal of Animal and Plant Sciences 30(4): 803-810.
2561 Punyatong, M., W. Tapingkae, N. Pripwai and W. Laenoi. 2018. Effect of purple glutinous rice bran supplementation on performance, oxidative status and lipid oxidation in broile. Indian Journal of Animal Research 52(2): 254-259.
บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ
   ระดับชาติ
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2566 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
- 2564 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก