รูปประจำตัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทศพล มูลมณี
Assistant Professor Dr. Tossapol Moonmanee
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พนักงานสายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาสัตว์ศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-944069 ต่อ 129
อีเมล : tossapol.m@cmu.ac.th
เอกสารวิชาการและงานวิจัย
Academic/Research Works

การศึกษา Education
- 2556 : ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สัตวศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย
งานบริหาร Management
- หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ (03/12/2563 - 02/12/2567)
- หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ (01/10/2563 - 02/12/2563)
- ผู้ช่วยคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ (01/02/2561 - 30/09/2563)
งานสอน Teaching
356210 : สัตวศาสตร์เบื้องต้น
356411 : สรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง (Physiology of domestic animals)
356411 : สรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง (Physiology of Domestic Animals)
356412 : การสืบพันธุ์ (Animal Reproduction)
356711 : เอ็นโดไครน์วิทยาของสัตว์ (Animal Endocrinology)
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2563 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก