รูปประจำตัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ต่อนภา ผุสดี
Assistant Professor Dr. Tonapha Pusadee
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พนักงานสายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-944047
อีเมล : tonapha.p@cmu.ac.th
เอกสารวิชาการและงานวิจัย
Academic/Research Works


Scopus

Google Scholar
การศึกษา Education
- 2552 : ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พืชไร่), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
งานบริหาร Management
- รองคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ (01/10/2563 - 30/09/2567)
- รองคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ (01/10/2563 - 30/09/2567)
งานสอน Teaching
ระดับปริญญาตรี
353100 Thai Rice
353303 Principles of plant breeding
353441 Field crop improvement
353482 Genetic resources in plant breeding
353490 Cooperative education
ระดับบัณฑิตศึกษา
353751 Crop adaptation
353752 Quantitative genetics in plant breeding
353754 Advanced plant breeding
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2563 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก