รูปประจำตัว
นาย เอกรัตน์ คงยอด
Mr. Ekarat Khongyod
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว สายปฏิบัติการ สำนักงาน
นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สารสนเทศและวิทยบริการ งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำนักงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053944641ต่อ118
อีเมล : ekarat.k@cmu.ac.th
การศึกษา Education
- 2550 : ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาการแนะแนว), มหาวิทยาลัยทักษิณ, ไทย
เอกสารวิชาการ