รูปประจำตัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ์
Assistant Professor Dr. Kesinee Gatphayak
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พนักงานสายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาสัตว์ศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ :
อีเมล : kesinee.g@cmu.ac.th
เอกสารวิชาการและงานวิจัย
Academic/Research Works

การศึกษา Education
- 2547 : ปริญญาเอก Doctor of Agricultural Science (Molecular Biology of Livestock), Institute Of Vetesinary Medicine ,Gotting University, เยอรมัน
- 2544 : ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สัตวศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
- 2542 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
ความเชี่ยวชาญ Expertise
- บทความทางวิชาการ : สาขา สัตวศาสตร์ เรื่อง การวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมของสุกร วันที่ 14/08/2550
- ผลงานวิจัย : สาขา สัตวศาสตร์ เรื่อง Genetic diversity and phylogenetic relationships of several indigenous Thai pigs assessed by the mt DNA D-loop sequence วันที่ 14/08/2550
- ผลงานวิจัย : สาขา สัตวศาสตร์ เรื่อง Molecular characterization and chromosomal assignment of the porcine BAX and TACl gene วันที่ 14/08/2550
- ผลงานวิจัย : สาขา สัตวศาสตร์ เรื่อง Chromosomal assignment of porcine oncogenic and apoptopic genes CACAN2D2, TUSC4, ATP2AI, COLIAI, TACI, BAK 1 and CASP 9 วันที่ 14/08/2550
- ผลงานวิจัย : สาขา สัตวศาสตร์ เรื่อง Molecular characterization of the porcine lung cancer candidate gene (FUSI) วันที่ 14/08/2550
- ผลงานวิจัย : สาขา สัตวศาสตร์ เรื่อง วิธีการทางชีวโมเลกุลเพื่อการจำแนกยีนที่เกี่ยวข้องกับโรคไส้เลื่อนในสุกร วันที่ 14/08/2550
งานบริหาร Management
- รองคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ (01/10/2563 - 30/09/2567)
- ผู้ช่วยคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ (18/03/2556 - 30/09/2559)
- ผู้ช่วยคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ (03/12/2550 - 30/09/2551)
งานสอน Teaching
356416 : สัตว์เลี้ยงในฟาร์มกับสิ่งแวดล้อม
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2563 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก
- 2557 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
- 2552 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก