รูปประจำตัว
อาจารย์ ดร. สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร
Dr. Sureeratna Lakanavichian
ข้าราชการ
อาจารย์ (อาจารย์)
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 44099
อีเมล : sureeratna.l@cmu.ac.th
เอกสารวิชาการและงานวิจัย
Academic/Research Works

การศึกษา Education
- 2538 : ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Resource Sociology and Policy), University of California, สหรัฐอเมริกา
- 2530 : ปริญญาโท M.F.S. (Forestry Sociology), Yale University, สหรัฐอเมริกา
- 2526 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์(เกียรตินิยม)), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
งานบริหาร Management
- หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (21/03/2560 - 20/03/2564)
งานสอน Teaching
361769 : Selected topic in Soil Science
361779 : Selected topic in Soil Science II
361789 : Selected topic in Soil Science (Section 1)
362211 : หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
362421 : กฎระเบียบเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และการอนุรักษ์สัตว์ป่า
362424 : หลักการและการจัดการทรัพยาการลุ่มน้ำ
เอกสารวิชาการ
วารสาร

บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ

หนังสือทั้งเล่ม

ตำรา-ทั้งเล่ม

การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2547 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
- 2543 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย