รูปประจำตัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระพงษ์ เสาวภาคย์
Assistant Professor Teerapong Saowaphak
ข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053944098
อีเมล : teerapong.s@cmu.ac.th
เอกสารวิชาการและงานวิจัย
Academic/Research Works

การศึกษา Education
- 2538 : ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
- 2534 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
ความเชี่ยวชาญ Expertise
- เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคำสอน : สาขา ทรัพยากรป่าไม้ รายวิชา 362451 การปลูกสร้างสวนป่า วันที่ 19/09/2549
- ผลงานวิจัย : สาขา ทรัพยากรป่าไม้ เรื่อง การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากการสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อสำรวจตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง กรมป่าไม้ วันที่ 19/09/2549
- ผลงานวิจัย : สาขา ทรัพยากรป่าไม้ เรื่อง การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากการสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อสำรวจตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น กรมป่าไม้ วันที่ 19/09/2549
- ผลงานวิจัย : สาขา ทรัพยากรป่าไม้ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ในป่าชุมชนห้วยไฟ บ้านห้วยม้าโกง-ทรายทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน วันที่ 19/09/2549
- ผลงานวิจัย : สาขา ทรัพยากรป่าไม้ เรื่อง การใช้ประโยชน์ที่ดินในป่าชุมชนบ้านทุ่งยาว ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โครงการภาควิชาทรัพบากรป่าไม้ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 19/09/2549
- บทความทางวิชาการ : สาขา ทรัพยากรป่าไม้ เรื่อง Suvannaphoum , Biodiversity Treasure Trove วันที่ 19/09/2549
- ผลงานวิจัย : สาขา ทรัพยากรป่าไม้ เรื่อง ความหลากลายทางชีวภาพป่าไม้และการใช้ประโยชน์ในป่าชุมชนบ้านทุ่งยาว ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน วันที่ 19/09/2549
งานบริหาร Management
- หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (21/03/2564 - 30/03/2568)
- หัวหน้าศูนย์ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง (01/10/2559 - 03/06/2562)
- หัวหน้าศูนย์ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง (04/02/2559 - 30/09/2559)
- หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (06/11/2558 - 03/02/2559)
- รองหัวหน้าศูนย์ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง (19/05/2558 - 04/02/2559)
งานสอน Teaching
362451 : การปลูกสร้างสวนป่า
362452 : หลักวนเกษตร
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2564 : เหรียญจักรพรรดิมาลา
- 2552 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
- 2548 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
- 2546 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก
- 2544 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย