รูปประจำตัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรสิริ สืบพงษ์สังข์
Assistant Professor Dr. Pornsiri Suebpongsang
ข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ :
อีเมล : pornsiri.s@cmu.ac.th
เอกสารวิชาการและงานวิจัย
Academic/Research Works

การศึกษา Education
- 2547 : ปริญญาเอก Doktor der (Agrarwissenschaften), University of Mohenheim, เยอรมัน
- 2541 : ปริญญาโท บธ.ม. (การเงิน), ส.บัณฑิตพีฒนบริหารศาสตร์, ไทย
- 2537 : ปริญญาตรี ปริญญาตรี (บัญชี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
งานบริหาร Management
- ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (01/10/2563 - 30/09/2567)
- รองหัวหน้าภาควิชา ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร (01/05/2561 - 30/04/2562)
- ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (01/10/2559 - 30/09/2563)
- ผู้ช่วยคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ (01/04/2557 - 01/04/2557)
- ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (01/10/2555 - 30/09/2559)
- รองหัวหน้าภาควิชา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร (21/07/2553 - 15/03/2554)
งานสอน Teaching
351200 : เศรษฐศาสตร์สำหรับการเกษตรทรัพยากรและอาหาร
351301 : เศรษฐศาสตร์เกษตรวิเคราะห์1
351302 : เศรษฐศาสตร์เกษตรวิเคราะห์ 2
351390 : การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร
351413 : ตลาดล่วงหน้าและตลาดตราสารสิทธ์
351490 : สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
351497 : สัมนา 1
351498 : สัมนา 2
351499 : ปัญหาพิเศษ
351723 : การจัดการด้านการเงินสำหรับธุรกิจเกษตร
370705 : มิติของชาติพันธุ์ วัฒนธรรมและสังคมในการพัฒนาลุ่มน้ำ (Ethnic, Cultural and Social Aspects of Watershed Development)
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2557 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
- 2551 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
- 2549 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก
- 2547 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย