รูปประจำตัว
นางสาว วรีลักษณ์ วรรณวิจิตร
Ms. Wareelak Wunnavijit
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พนักงานสายปฏิบัติการ สำนักงาน
นักจัดการงานทั่วไป (ชำนาญการ)
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 0-5394-4099 ต่อ 19
อีเมล : wareelak.w@cmu.ac.th
เอกสารวิชาการและงานวิจัย
Academic/Research Works

การศึกษา Education
- 2545 : ปริญญาโท รป.ม. (การจัดการสำหรับนักบริหาร), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย
- 2532 : ปริญญาตรี บธ.บ. (การจัดการทั่วไป), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย
ความเชี่ยวชาญ Expertise
- คู่มือปฏิบัติงาน : สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ กับการปฏิบัติงาน คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 08/04/2547
- ผลงานประเภทวิเคราะห์งานในหน้าที่รับผิดชอบ : สาขา การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารการคลัง ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 08/04/2547
- คู่มือปฏิบัติงาน : สาขา การใช้งาน Internet-WebMail มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 08/04/2547
งานบริหาร Management
- หัวหน้างาน งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา (21/01/2554 - 04/01/2559)
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2552 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
- 2549 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
- 2545 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก
- 2541 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
- 2539 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
- 2537 : จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย