รูปประจำตัว
นาง แสงดาว แบนซิเกอร์
Mrs. Saengdao Baenziger
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ สำนักงาน
นักจัดการงานทั่วไป
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำนักงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-944069-74
อีเมล : sangdao.banziger@cmu.ac.th
การศึกษา Education
- 2547 : ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
- 2539 : ปริญญาตรี ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์), ส.ราชภัฎเชียงใหม่, ไทย
ความเชี่ยวชาญ Expertise
- ผลงานประเภทวิเคราะห์งานในหน้าที่รับผิดชอบ : สาขา การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการสหกิจศึกษา ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 13/11/2557
งานบริหาร Management
- หัวหน้างาน งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (16/12/2564 - 15/12/2568)
เอกสารวิชาการ
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2551 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก
- 2548 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
- 2546 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
- 2543 : จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย