รูปประจำตัว
นาง สมจิต ธารารักษ์
Mrs. Somjit Tararak
ข้าราชการ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ (ชำนาญการ)
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053944621 ต่อ 265
อีเมล : somjit.t@cmu.ac.th
เอกสารวิชาการและงานวิจัย
Academic/Research Works

การศึกษา Education
- 2535 : ปริญญาตรี ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป(การเงินการบัญชี)), สหวิทยาลัยล้านนา, ไทย
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2556 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
- 2554 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
- 2553 : เหรียญจักรพรรดิมาลา
- 2545 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
- 2539 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
- 2535 : จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
- 2533 : เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย