รูปประจำตัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถาวร อ่อนประไพ
Assistant Professor Dr. Thaworn Onpraphai
ข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 4621: 213
อีเมล : thaworn.o@cmu.ac.th
เอกสารวิชาการและงานวิจัย
Academic/Research Works

การศึกษา Education
- 2548 : ปริญญาเอก Doctor of Philosophy University Of Canberra, ออสเตรเลีย
- 2534 : ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
- 2529 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์), ม.รามคำแหง, ไทย
ความเชี่ยวชาญ Expertise
- เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคำสอน : สาขา ปฐพีศาสตร์และอนุรักษาศาสตร์ รายวิชา 362425 เทคนิคข้อมูลระยะไกลเพื่อสำรวจทรัพยากรที่ดิน ตอนที่ 1 การสำรวจข้อมูลระยะไกลและเทคนิคข้อมูลเชิงพื้นที่ วันที่ 03/09/2540
- เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคำสอน : สาขา ปฐพีศาสตร์และอนุรักษาศาสตร์ รายวิชา 362425 เทคนิคข้อมูลระยะไกลเพื่อสำรวจทรัพยากรที่ดิน บทปฏิบัติการ : หลักการพื้นฐานของข้อมูลเชิงพื้นที่และกรรมวิธีข้อมูลภาพจากดาวเทียม วันที่ 03/09/2540
- เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคำสอน : สาขา ปฐพีศาสตร์และอนุรักษาศาสตร์ รายวิชา 362425 เทคนิคข้อมูลระยะไกลเพื่อสำรวจทรัพยากรที่ดิน ตอนที่ 2 กรรมวิธีการประมวลผลข้อมูลภาพจากดาวเทียม วันที่ 03/09/2540
- อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง : สาขา ปฐพีศาสตร์และอนุรักษาศาสตร์ เรื่อง "ระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางการเกษตรเทคนิคข้อมูลระยะไกล" วันที่ 03/09/2540
- ผลงานวิจัย : สาขา ปฐพีศาสตร์และอนุรักษาศาสตร์ เรื่อง "Intergrating Remote Sesing and GIS for Land Use Clasnfication in Hinghland Watersheds, Northern Thailand" วันที่ 03/09/2540
- ผลงานวิจัย : สาขา ปฐพีศาสตร์และอนุรักษาศาสตร์ เรื่อง "Role of Spatial Information in Assessing Resource of hinghland Comminities in Northern Thailand" วันที่ 03/09/2540
- ผลงานวิจัย : สาขา ปฐพีศาสตร์และอนุรักษาศาสตร์ เรื่อง "การประเมินการใช้ทรัพยากระรรมชาติในระดับภูมิทัศน์ของชุมชนบนที่สูง" วันที่ 03/09/2540
- ผลงานวิจัย : สาขา ปฐพีศาสตร์และอนุรักษาศาสตร์ เรื่อง "การประมาณพื้นที่ปลูกอ้อยด้วยเทคนิค ข้อมูลระยะไกล, กรณีศึกษาระวางอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น" วันที่ 03/09/2540
- บทความทางวิชาการ : สาขา ปฐพีศาสตร์และอนุรักษาศาสตร์ เรื่อง "The use of remote Sensing and Global Positining System for Forest Inventory" วันที่ 03/09/2540
- อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง : สาขา ปฐพีศาสตร์และอนุรักษาศาสตร์ เรื่อง "การประมาณพื้นที่ปลูกอ้อยด้วยเทคนิคข้อมูลระยะไกล" วันที่ 03/09/2540
- อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง : สาขา ปฐพีศาสตร์และอนุรักษาศาสตร์ เรื่อง "การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของออ้อยและการสร้างแบบจำลอง Emperical" วันที่ 03/09/2540
งานบริหาร Management
- หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (04/02/2559 - 16/10/2559)
- หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (06/05/2558 - 05/11/2558)
- หัวหน้าศูนย์ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง (04/02/2558 - 04/02/2559)
- รองหัวหน้าภาควิชา ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ (04/04/2548 - 27/02/2552)
งานสอน Teaching
361341 : ระบบข้อมูลเชิงพื้นที่เบื้องต้นสำหรับการเกษตร
361390 : การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
361499 : ปัญหาพิเศษ
362425 : เทคนิคข้อมูลระยะไกลเพื่อการสำรวจทรัพยากรที่ดิน
362441 : อุตุนิยมวิทยาการเกษตร
362752 : การสำรวจข้อมูลจากระยะไกลขั้นสูงเพื่อการจัดการทรัพยากรที่ดิน
เอกสารวิชาการ
วารสาร

บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ

การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2564 : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
- 2549 : เหรียญจักรพรรดิมาลา
- 2547 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
- 2544 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
- 2542 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก
- 2537 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
- 2535 : จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย