รูปประจำตัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นริศ ยิ้มแย้ม
Assistant Professor Dr. Narit Yimyam
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พนักงานสายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053944052
อีเมล : narit.y@cmu.ac.th
เอกสารวิชาการและงานวิจัย
Academic/Research Works

การศึกษา Education
- 2549 : ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พืชไร่), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
- 2534 : ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชสวน), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
- 2527 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
ความเชี่ยวชาญ Expertise
- ผลงานวิจัย : สาขา เกษตรที่สูง วันที่ 14/09/2560
- เอกสารประกอบการบรรยาย : สาขา ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และสรีรวิทยาของกาแฟอราบีก้า วันที่ 29/06/2543
- ผลงานวิจัย : สาขา การศึกษาศักยภาพของพืชคลุมดินสำหรับกาแฟอราบีก้า ที่ปลูกร่วมกับพืชยืนต้น วันที่ 29/06/2543
- ผลงานวิจัย : สาขา การศึกษาหาวิธีการตัดแต่งกิ่งกาแฟอราบีก้าที่เหมาะสมสำหรับต้นกาแฟเก่า วันที่ 29/06/2543
- ผลงานวิจัย : สาขา ผลของสภาพความสูงของพื้นที่ที่มีผลต่อคุณภาพกาแฟอราบีก้า วันที่ 29/06/2543
- ผลงานประเภทวิเคราะห์งานในหน้าที่รับผิดชอบ : สาขา การทดลองความหนาแน่นของต้นกาแฟอราบีก้าที่เหมาะสมต่อหน่วยพื้นที่ (Study on plansity per unit area of coffee arabica variation) วันที่ 29/06/2543
- เอกสารประกอบการบรรยาย : สาขา การขยายพันธุ์กาแฟ และการเก็บเกี่ยว และการทำสาร วันที่ 29/06/2543
งานบริหาร Management
- หัวหน้าศูนย์ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง (01/10/2563 - 30/09/2567)
- หัวหน้าศูนย์ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง (04/06/2562 - 30/09/2563)
- หัวหน้าศูนย์ ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ (01/10/2559 - 04/06/2562)
งานสอน Teaching
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2548 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
- 2545 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
- 2542 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก
- 2537 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
- 2534 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก