รูปประจำตัว
นางสาว ปรารถนา ใจมานิตย์
Ms. Pradtana Jaimanit
ข้าราชการ
บุคลากร ชำนาญการ (ชำนาญการ)
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-944621
อีเมล : pradtana.j@cmu.ac.th
เอกสารวิชาการและงานวิจัย
Academic/Research Works

การศึกษา Education
- 2537 : ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (บริหารงานบุคคล), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2558 : เหรียญจักรพรรดิมาลา
- 2556 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
- 2554 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
- 2549 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก
- 2544 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
- 2542 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
- 2538 : จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย