รูปประจำตัว
นาย พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์
Mr. Panomsak Promburom
ข้าราชการ
นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ (ชำนาญการ)
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053221275
อีเมล : panomsak.p@cmu.ac.th
เอกสารวิชาการและงานวิจัย
Academic/Research Works

การศึกษา Education
- 2553 : ปริญญาเอก Doctorat de l'Universite' de Lyon (Analysis and Modelling of Agriculture systems), University Claude Bernard Lyon I, ฝรั่งเศส
- 2540 : ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์เชิงระบบ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
- 2529 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย
เอกสารวิชาการ
วารสาร

บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ

การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2564 : เหรียญจักรพรรดิมาลา
- 2563 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
- 2556 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
- 2549 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก
- 2544 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย