รูปประจำตัว
นาง สุทธิณี เขื่อนคำ
Mrs. Sutthinee Khueankam
ข้าราชการ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ (ชำนาญการ)
หน่วยบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำนักงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053944642 ต่อ 115
อีเมล : sutthinee.i@cmu.ac.th
การศึกษา Education
- 2547 : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย
- 2538 : ปริญญาตรี บธ.บ. (การจัดการ), ส.เทคโนโลยีราชมงคล(ภาคพายัพ), ไทย
งานบริหาร Management
- หัวหน้างาน งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (01/10/2560 - 30/09/2572)
เอกสารวิชาการ
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2564 : เหรียญจักรพรรดิมาลา
- 2558 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
- 2554 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
- 2549 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก
- 2544 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย