รูปประจำตัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
Assistant Professor Dr. Yaowaluk Chanbang
ข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชากีฏวิทยา ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053944026
อีเมล : yaowaluk.c@cmu.ac.th
เอกสารวิชาการและงานวิจัย
Academic/Research Works

การศึกษา Education
- 2548 : ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Entomology), Kansas State University, สหรัฐอเมริกา
- 2540 : ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กีฎวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
ความเชี่ยวชาญ Expertise
- ผลงานวิจัย : สาขา กีฏวิทยา วันที่ 10/08/2558
งานบริหาร Management
- หัวหน้าศูนย์ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (01/10/2563 - 30/09/2567)
- หัวหน้าศูนย์ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (01/10/2559 - 30/09/2563)
- หัวหน้าศูนย์ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (01/08/2559 - 30/09/2559)
งานสอน Teaching
357323 : แมลงศัตรูผลผลิตในโรงเก็บ
357390 : การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชากีฏวิทยา
357444 : สารฆ่าแมลงศัตรูพืช
357491 : เทคนิคของกีฎวิทยา
357721 : แมลงศัตรูในชุมชนเมือง (Urban Entomology)
357782 : หลักการบริหารแมลงศัตรูพืช
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2560 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
- 2560 : เหรียญจักรพรรดิมาลา
- 2551 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
- 2548 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก
- 2544 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
- 2539 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก