รูปประจำตัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
Assistant Professor Dr. Yaowaluk Chanbang
ข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชากีฏวิทยา ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053944026
อีเมล : yaowaluk.c@cmu.ac.th
Scopus
การศึกษา Education
- 2548 : ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Entomology), Kansas State University, สหรัฐอเมริกา
- 2540 : ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กีฎวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
ความเชี่ยวชาญ Expertise
- ผลงานวิจัย : สาขา กีฏวิทยา วันที่ 10/08/2558
งานบริหาร Management
- หัวหน้าศูนย์ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (01/10/2563 - 30/09/2567)
- หัวหน้าศูนย์ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (01/10/2559 - 30/09/2563)
- หัวหน้าศูนย์ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (01/08/2559 - 30/09/2559)
งานสอน Teaching
357323 : แมลงศัตรูผลผลิตในโรงเก็บ
357390 : การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชากีฏวิทยา
357444 : สารฆ่าแมลงศัตรูพืช
357491 : เทคนิคของกีฎวิทยา
357721 : แมลงศัตรูในชุมชนเมือง (Urban Entomology)
357782 : หลักการบริหารแมลงศัตรูพืช
เอกสารวิชาการ
วารสาร
   ระดับชาติ
2566 จิตรลดา จารุหิรัญโรจน์ อรอุมา เรืองวงษ์ อังสนา อัครพิศาล ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี และ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง. 2566. การควบคุมด้วงเมล็ดกาแฟ (Araecerus fasciculatus) ด้วยคลื่นความถี่วิทยุ. วารสารเกษตร 39(1): 11-21.
2564 กฤตพจน์ นันตะกูล ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี และ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง. 2564. การใช้คลื่นความถี่วิทยุในการควบคุมเหาหนังสือ (Liposcelis entomophila) ในเมล็ดข้าวหอมมะลิ. วารสารแก่นเกษตร 49(1):119-129.
2564 อรอนงค์ พึ่งเขียว วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ จิราพร กุลสาริน และ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง. 2564. ชนิดและการเปลี่ยนแปลงประชากรของแมลงวันทองสกุล Bactrocera ที่ทำลายผลพริกบางพันธุ์ในจังหวัดพิษณุโลก. วารสารเกษตร 37(1): 65-74.
2564 รุ่งนภา วงษ์สกุล วิภา หอมหวล วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง จิราพร กุลสาริน และ คณิตา เกิดสุข. 2564. การตอบสนองของพันธุ์ข้าวต่อการเข้าทำลายของหนอนห่อใบข้าว. วารสารเกษตร 37(2): 207-216.
2564 ชโลทร หลิมเจริญ วิภา หอมหวล วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง จิราพร กุลสาริน และ คณิตา เกิดสุข. 2564. พลวัตประชากรของแมลงหล่า Scotinophara coarctata (Fabricius) และการควบคุมด้วยสารฆ่าแมลง. วารสารเกษตร 37(2): 217-226.
2564 กัลยา บุญสง่า ดามร บัณฑุรัตน์ วิบูลย์ ช่างเรือ และ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง. 2564. ผลของความร้อนแบบฟลูอิดไดซ์เบดระดับห้องปฏิบัติการ ต่อด้วงงวงข้าวโพด มอดแป้ง และคุณภาพการสีของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 52(พิเศษ)(2): 12-15.
2564 วรวิมล วังศพ่าห์ ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ วิบูลย์ ช่างเรือ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง และณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี. 2564. ผลของความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุที่มีต่อปริมาณแอนโทไซยานินในข้าวเปลือกพันธุ์ก่ำเจ้า มช. 107. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 52(พิเศษ)(2): 65-68.
2564 พัชรดนัย ใจคํา วรวิมล วังศพ่าห์ สิริญา คัมภิโร กรวัฒน์ อรรถโสภา และ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง. 2564. การใช้ดินเบาจากประเทศไทยเพื่อควบคุมด้วงงวงข้าวโพดและมอดแป้งในเมล็ดข้าว. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 52(พิเศษ)(2): 16-19.
2564 ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี อรอุมา เรืองวงษ์ อังสนา อัครพิศาล และ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง. 2564. อิทธิพลของคลื่นความถี่วิทยุต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดกาแฟอะราบิกา. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 52(พิเศษ)(2): 69-72.
2563 ศศิประภา พุฒกำพร้า วิภา หอมหวล วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง และ จิราพร กุลสาริน. 2563. ผลของวิธีการปลูกข้าวต่อประชากรเพลี้ยกระโดดและเพลี้ยจักจั่นในนาข้าวชลประทานในเขตภาคเหนือตอนล่าง. วารสารเกษตร 36(3): 333-343.
2563 สุขนิชชา รักแจ้ง วิภา หอมหวล วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ ปาณิสรา เทพกุศล เยาวลักษณ์ จันทร์บาง และ จิราพร กุลสาริน. 2563. การพัฒนาตำรับชีวภัณฑ์หัวเชื้อ Metarhizium anisopliae (มน 048) ควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล. วารสารเกษตร 36(3): 397-407.
2562 พงศ์ศาสตร์ นาพรม รุจ ศิริสัญลักษณ์ บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล และ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง. 2562. ความรู้และการปฏิบัติในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารเกษตร 35(1): 159-168.
2562 รัตนาภรณ์ หมายหมั้น เยาวลักษณ์ จันทร์บาง ไสว บูรณพานิชพันธุ์ และ วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ. 2562. การใช้ฟอร์มาลดีไฮด์ร่วมกับกรดโพรพิโอนิกเพื่อการควบคุมด้วงขี้ไก่ Alphitobius diaperinus (Panzer) (Coleoptera: Tenebrionidae). วารสารเกษตร 35(2): 253-261.
2562 นภัส ยิ้มกรุง วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ ปาณิสรา เทพกุศล ไสว บูรณพานิชพันธุ์ และ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง. 2562. พลวัตประชากรและการควบคุมมอดข้าวเปลือกในโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว. วารสารเกษตร 35(2): 295-302.
2561 ธวัชชัย ธรรมขันแก่ว วิบูลย์ ช่างเรือ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ และ ณัฏวัฒณ์ หมื่นมาณี. 2561. อิทธิพลของความชื้น กําลังไฟฟ้าและระยะห่างระหว่างวัสดุกับแผ่นอิเลคโทรดในการให้ความร้อนข่าวเปลือกด้วยคลื่นวิทยุแบบต่อเนื่อง. วารสารวิทยาสาสตร์เกษตร 49(พิเศษ)(4): 363-366.
2561 กัญชพร สุภาคํา เยาวลักษณ์ จันทร์บาง และ ไสว บูรณพานิชพันธุ์. 2561. ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยพริกไทยดำในการขับไล่ด้วงงวงข้าวโพด. วารสารวิทยาสาสตร์เกษตร 49(พิเศษ)(4): 399-402.
2560 สุพิชฌาย์ แสนสุวรรณ์ และ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง. 2560. การควบคุมไร Suidasia pontifica ด้วยความร้อนและฟอร์มาลดีไฮด์ร่วมกับกรดโพรพิโอนิกในอาหารสุกร. วารสารเกษตร 33(1): 39-47.
2560 พีระยา คำดี เยาวลักษณ์ จันทร์บาง และ ไสว บูรณพานิชพันธุ์. 2560. การควบคุมหนอนเจาะลำต้นกาแฟ Xylotrechus quadripes Chevrolat (Coleoptera: Cerambycidae) ในสภาพแปลงปลูก. วารสารเกษตร 33(1): 9-20.
2560 หัทยา พัฒนะพงศ์พันธุ์ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง และ ไสว บูรณพานิชพันธุ์. 2560. การเลี้ยงเพิ่มปริมาณเรือด Cimex hemipterus (Fabricius) โดยใช้เทคนิคการให้อาหารผ่านเมมเบรน. วารสารเกษตร 33(1): 31-38.
2560 ศุภกร วงศ์สุข เยาวลักษณ์ จันทร์บาง และ จิราพร กุลสาริน. 2560. ประสิทธิภาพเศษใบและก้านใบยาสูบในการควบคุมแมลงศัตรูผักบางชนิด. วารสารเกษตร 33(2): 367-376.
2560 พุฒิพัฌน์ คุณะปัญญาดิลก ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ และ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง. 2560. ประสิทธิภาพของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการกำจัดมอดหนวดยาว (Cryptolestes pusillus) ในข้าวและสัณฐานวิทยาของไข่มอดหนวดยาว. วารสารเกษตร 33(2): 367-376.
2559 ชุลีรัตน์ รังสรรค์ ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ และ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง. 2559. ชีววิทยาของเพลี้ยหอยสีเขียว (Coccus viridis Green) และการควบคุมด้วยสารฆ่าแมลงและเชื้อราสาเหตุโรคแมลงในแปลงปลูกกาแฟ. วารสารเกษตร 32(1): 83-93.
2559 สิริกานต์ สวัสดิ์สลุง พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ ณัฐดนัย ลิขิตตระการ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง และ ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์. 2559. ชนิดและสีของครั่ง (Hemiptera: Kerriidae) จากพืชอาศัยชนิดต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคเหนือของไทย. วารสารเกษตร 32(2): 163-170.
2559 กนกอร วุฒิวงศ์, อรัญ งามผ่องใส และ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง. 2559. พิษของน้ำมันจากพืชบางชนิดต่อด้วงงวงข้าวโพด (Sitophilus zeamais Motschulsky). วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 3(พิเศษ): 84-90.
2558 กนกอร วุฒิวงศ์ อรัญ งามผ่องใส และ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง. 2558. การออกฤทธิ์ขับไล่ด้วงงวงข้าวโพด (Sitophilus zeamais Motschulsky) ของน้ำมันจากพืชบางชนิด. แก่นเกษตร 43(พิเศษ)(1): 145-150.
2557 ฉัตราภรณ์ กุณาวงค์ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง ไสว บูรณพานิชพันธุ์ และ อำมร อินทร์สังข์. 2557. การควบคุมไร Suidasia pontifica Oudemans ในอาหารไก่โดยใช้ฟอร์มาลดีไฮด์ร่วมกับกรดโพรพิโอนิก. วารสารเกษตร 30(3): 243-252.
2556 พิพัฒน์พงษ์ ต๊ะทองคำ ไสว บูรณพานิชพันธุ์ ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ และ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง. 2556. การสำรวจถิ่นอาศัยและชีววิทยาของตั๊กแตนใบไม้ Phyllium westwoodii Wood-Mason (Phasmatodea: Phylliidae). วารสารเกษตร 29(1): 63-69.
2556 สุพร กิมขาว วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ ไสว บูรณพานิชพันธุ์ จิราพร กุลสาริน และ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง. 2556. ปฏิกิริยาของข้าวสายพันธุ์ลูกผสมกลับ BC4F3-4 (ราตูฮีเนติ/ขาวดอกมะลิ 105 X ชัยนาท 1) ต่อเพลี้ยกระโดดหลังขาวในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. วารสารเกษตร 29(1): 45-54.
2554 สิริญา คัมภิโร จิราพร กุลสาริน เยาวลักษณ์ จันทร์บาง และ มาลี ตั้งระเบียบ. 2554. ประสิทธิภาพของเชื้อราสาเหตุโรคแมลงในการควบคุมแมลงหวี่ขาวโรงเรือน. วารสารเกษตร 27(1): 49-58.
2554 เนตรนภา ศรีสองสม เยาวลักษณ์ จันทร์บาง และ ไสว บูรณาพานิชพันธุ์. 2554. ประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงบางชนิดและการใช้ร่วมกับดินเบาในการกำจัดมอดแป้งจากโรงเก็บข้าวโพด. วารสารเกษตร 27(2): 155-164.
2554 เจนวิทย์ ทาแกง เยาวลักษณ์ จันทร์บาง และ ไสว บูรณพานิชพันธุ์. 2554. ประสิทธิภาพของก๊าซโอโซนในการควบคุมด้วงงวงข้าวในข้าวสาร. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 42(พิเศษ)(1): 410-413.
   ระดับนานาชาติ
2566 Theanjumpol P., A. Kaur, N. Muenmanee, Y. Chanbang, and P. Maniwara. 2023. Prediction of quality traits in dry pepper powder using visible and near-infrared spectroscopy. International Food Research Journal 30(1): 193-204.
2565 Doan, H.V., C. Lumsangkul, S.H. Hoseinifar, S. Jaturasitha, H.Q. Tran, Y. Chanbang, E. Ringø and V. Stejska. 2022. Influences of spent coffee grounds on skin mucosal and serum immunities, disease resistance, and growth rate of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) reared under biofloc system. Fish and Shellfish Immunology 120: 67-74.
2563 Neamsorn, N., V. Changrue, Y. Chanbang, K. Kunasakdakul, P. Theanjumpol and P. Kantakaew. 2020. Electronic nose system for rancidity and insect monitoring of brown rice. E3S Web of Conferences 187: 04015.
2562 Wuttiwong, K., A. Ngampongsai and Y. Chanbang. 2019. Toxicity property of clove oil (Syzygium aromaticum L.) and rice grain protection against Rhyzopertha dominica (Fabricius) and Sitophilus zeamais Motschulsky. International Journal of Agricultural Technology 15(1):171-182.
2561 Wangspa, W., S. Vearasilp and Y. Chanbang. 2018. Effects of radio frequency heating and storage time on physical and chemical properties of rough rice cv. Khao Dawk Mali 105. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 17(2): 91-109.
2560 Ingkachotivanich, P., Y. Chanbang, B. Chuttong, P. Page and S. Sommano. 2017. Phytochemical composition and larvicidal activity of Litsea glutinosa crude leaf extract against the virus-transmitting mosquito, Aedes aegypti (L.). Medicinal Plants 9(2): 88-94.
2559 Chuttong, B., Y. Chanbang, K. Sringarm and M. Burgett. 2016. Physicochemical profiles of stingless bee (Apidae: Meliponini) honey from South East Asia (Thailand). Food Chemistry 192(9): 149-155.
2558 Wangspa, W., Y. Chanbang and S. Vearasilp. 2015. Radio frequency heat treatment for controlling rice weevil in rough rice cv. Khao Dawk Mali 105. Chiang Mai University Journal of Natural Science 14(2): 189-198.
2555 Chui-Chai, N., P. Krutmuang, S. Nalumpang, S. Mekchay, C. Khanongnuch and Y. Chanbang. 2012. Insecticidal Activity and Cuticle Degrading Enzymes of Entomopathogenic Fungi Against Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae). Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 11: 147-155.
บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2566 : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
- 2560 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
- 2560 : เหรียญจักรพรรดิมาลา
- 2551 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
- 2548 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก
- 2544 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
- 2539 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก