รูปประจำตัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูชาติ สันธทรัพย์
Assistant Professor Dr. Choochad Santasup
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พนักงานสายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ :
อีเมล : choochad.s@cmu.ac.th
เอกสารวิชาการและงานวิจัย
Academic/Research Works

การศึกษา Education
- 2545 : ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Applied Bioscience and Biotechnology), Mie University,ญี่ปุ่น, ญี่ปุ่น
- 2532 : ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปฐพีศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
- 2529 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
งานบริหาร Management
- หัวหน้าศูนย์ ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ (01/10/2563 - 30/09/2567)
- หัวหน้าศูนย์ ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ (04/06/2563 - 30/09/2563)
- รองคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ (01/10/2559 - 30/09/2563)
- ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (01/04/2557 - 30/09/2559)
- รองผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (03/06/2556 - 30/09/2559)
งานสอน Teaching
361301 : ดินและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
361302 : ฝนกรดและดินกรด
361452 : ปุ๋ย
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2556 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
- 2554 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
- 2541 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก
- 2539 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย