รูปประจำตัว
นาย ทัพไท หน่อสุวรรณ
Mr. Tupthai Norsuwan
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ สนับสนุนวิชาการ
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
ศูนย์วิจัย บูรณาการ สาธิตและฝึกอบรมนวัตกรรมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ :
อีเมล : tupthai.n@cmu.ac.th

Google Scholar
การศึกษา Education
- 2558 : ปริญญาโท Master of Science (Sustainable Agriculture and Integrated Watershed Management), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ University of Hohenhiem, ไทย
- 2551 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์ (พืชไร่)), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
เอกสารวิชาการ
วารสาร
   ระดับชาติ
2564 ทัพไท หน่อสุววรรณ กุหลาบ อุตสุข ฐากูร ปัญญาใส ฐานิต ศาลติกุลนุการ รัตนาภรณ์ ใจมา พงศกร ศุภกิจไพศาล เอกชัย ใยพิมล วิภาวี สุรินทร์เซ็ง ณัทธ์ชวัล เจริญเลิศธนกิจ และ เทวินทร์ แก้วเมืองมูล. 2564. การเกษตรในเมืองกับ BCG Economic Model. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 38(3): 100-116.
2561 ชินกฤต สุวรรณคีรี สมภพ บุญทิม ทัพไท หน่อสุวรรณ ฐากูร ปัญญาใส สมศักดิ์ จีรัตน์ ชินวร พิริยพงศ์พิทักษ์ ถิรสิน ใจปะ และ นิตยา บุญทิม. 2561. ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวสายพันธุ์หอมนิลอินทรีย์. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 49(พิเศษ)(2): 181-184.
2558 ทัพไท หน่อสุวรรณ จตุรงค์ พวงมณี ระพีพงศ์ เกษตรสุนทร กุหลาบ อุตสุข และ แววจันทร์ พงค์จันตา. 2558. การใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลืองและสารเคมีตามคำแนะนำในระบบ GAP เพื่อควบคุม แมลงศัตรูพืชในการผลิตถั่วเหลืองฝักสดในจังหวัดเชียงใหม่. วารสารเกษตร 31(1): 319-327.
   ระดับนานาชาติ
2564 Norsuwan, T., T. Panyasai, K. Utasuk, T. Saltikulnukarn and K.Thippachote. 2021. Effect of climatic conditions and pest constraints on seasonal yield gaps in pesticide-free vegetable production under integrated pest management in Chiang Mai province, Thailand. Agriculture and Natural Resources 55(1): 139-146.
2563 Norsuwan, T., K. Utasuk, T. Panyasai and C. Sangchyoswat. 2020. Optimization of nitrogen fertilizer application in lowland rice production system of agricultural resource system research station using tailored farm-plot database. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 19(3): 333-349.
บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2563 : เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
- 2557 : เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย