รูปประจำตัว
นาย ทัพไท หน่อสุวรรณ
Mr. Tupthai Norsuwan
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พนักงานสายปฏิบัติการ สนับสนุนวิชาการ
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ :
อีเมล : tupthai.n@cmu.ac.th
เอกสารวิชาการและงานวิจัย
Academic/Research Works

การศึกษา Education
- 2558 : ปริญญาโท Master of Science (Sustainable Agriculture and Integrated Watershed Management), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ University of Hohenhiem, ไทย
- 2551 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์ (พืชไร่)), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
เอกสารวิชาการ
วารสาร

บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ

การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2563 : เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
- 2557 : เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย