รูปประจำตัว
นาง จุฑามาศ อ่อนประไพ
Mrs. Juthamat Onpraphai
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว พนักงานสายปฏิบัติการ สำนักงาน
นักจัดการงานทั่วไป
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ :
อีเมล : juthamat.o@cmu.ac.th
เอกสารวิชาการและงานวิจัย
Academic/Research Works

การศึกษา Education
- 2530 : ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์, ไทย