รูปประจำตัว
นาย ฐากูร ปัญญาใส
Mr. Thakoon Panyasai
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พนักงานสายปฏิบัติการ สนับสนุนวิชาการ
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053944621
อีเมล : thakoon.p@cmu.ac.th
เอกสารวิชาการและงานวิจัย
Academic/Research Works

การศึกษา Education
- 2555 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร์), มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย
เอกสารวิชาการ
วารสาร

บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ

การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2563 : เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย