รูปประจำตัว
นาย สมโภชน์ อริยจักร์
Mr. Somphot Ariyajak
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ สำนักงาน
นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สารสนเทศและวิทยบริการ งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำนักงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053944644
อีเมล : somphot.a@cmu.ac.th
การศึกษา Education
- 2546 : ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์), สถาบันราชภัฏเชียงราย, ไทย
งานบริหาร Management
- หัวหน้าหน่วย หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สารสนเทศและวิทยบริการ งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำนักงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (10/02/2565 - ปัจจุบัน)
เอกสารวิชาการ
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2565 : เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
- 2560 : เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย