รูปประจำตัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชดาวรรณ ชีวังกูร
Assistant Professor Dr. Ratchadawan Cheewangkoon
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พนักงานสายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาโรคพืช ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ :
อีเมล : ratchadawan.c@cmu.ac.th
เอกสารวิชาการและงานวิจัย
Academic/Research Works

การศึกษา Education
- 2548 : ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (โรคพืช), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
ความเชี่ยวชาญ Expertise
- ผลงานวิจัย : สาขา โรคพืช วันที่ 16/05/2559
งานบริหาร Management
- ผู้ช่วยคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ (04/01/2564 - 30/09/2567)
- รองหัวหน้าภาควิชา ภาควิชากีฎวิทยาและโรคพืช (01/04/2562 - 01/09/2562)
งานสอน Teaching
360210 : โรคพืชเบื้องต้น
360499 : ปัญหาพิเศษ
360721 : Advanced Plant Pathogenic Fungi
360723 : ราวิทยาประยุกต์ทางการเกษตร
360795 : ปัญหาพิเศษปริญญาโท
360799 : วิทยานิพนธ์
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2560 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก