รูปประจำตัว
รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก
Associate Professor Dr. Wanaporn Tapingkae
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พนักงานสายวิชาการ
รองศาสตราจารย์
สาขาสัตว์ศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053944069-73 ext 136
อีเมล : wanaporn.t@cmu.ac.th
เอกสารวิชาการและงานวิจัย
Academic/Research Works


Scopus

Google Scholar
การศึกษา Education
- 2552 : ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย
- 2546 : ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
- 2543 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
ความเชี่ยวชาญ Expertise
- ผลงานวิจัย : สาขา โภชนาศาสตร์สัตว์ วันที่ 05/03/2561
- ผลงานวิจัย : สาขา สัตวศาสตร์ วันที่ 01/05/2557
งานบริหาร Management
- รองคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ (01/10/2563 - 30/09/2567)
- หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ (24/11/2560 - 30/09/2563)
งานสอน Teaching
356303 : อาหารและการให้อาหาร
356442 : การผลิตสุกร
356455 : THE PROXIMATE ANALYSIS OF FEEDS
356753 : โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2563 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
- 2558 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก