รูปประจำตัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
Assistant Professor Dr. Saowaluck Yammuen-art
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พนักงานสายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาสัตว์ศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ :
อีเมล : saowaluck.y@cmu.ac.th
เอกสารวิชาการและงานวิจัย
Academic/Research WorksGoogle Scholar
การศึกษา Education
- 2551 : ปริญญาเอก Doctor of Agricultural Sciences (Animal Husbandry), University of Bonn, เยอรมัน
- 2542 : ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โภชนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
- 2539 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
ความเชี่ยวชาญ Expertise
- ผลงานวิจัย : สาขา สัตวศาสตร์ รอคำสั่งแต่งตั้ง วันที่ 31/10/2556
งานบริหาร Management
- รองคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ (01/10/2563 - 30/09/2567)
- ผู้ช่วยคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ (01/10/2559 - 30/09/2563)
งานสอน Teaching
356201 : สัตวศาสตร์เบื้องต้น
356202 : หลักการอาหารและโภชนาการอาหารสัตว์
356304 : การให้อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
356443 : การผลิตโคนม
356451 : โภชนศาสตร์สัตว์
356497 : สัมมนา (Seminar)
356751 : โภชนศาสตร์สัตว์ขั้นสูง
356752 : โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2564 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
- 2558 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก