รูปประจำตัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์
Assistant Professor Dr. Piyawan Suttiprapan
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พนักงานสายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชากีฏวิทยา ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053 944025
อีเมล : piyawan.s@cmu.ac.th
เอกสารวิชาการและงานวิจัย
Academic/Research Works

การศึกษา Education
- 2550 : ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Science of Biological Environment), GIFU University, ญี่ปุ่น
- 2546 : ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กีฎวิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
- 2543 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (กีฏวิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
ความเชี่ยวชาญ Expertise
- ผลงานวิจัย : สาขา กีฏวิทยา วันที่ 01/01/2558
งานบริหาร Management
- หัวหน้าภาควิชา ภาควิชากีฎวิทยาและโรคพืช (28/02/2562 - 27/02/2566)
งานสอน Teaching
357322 : แมลงที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
357432 : อนุกรมวิธานแมลง 1
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2563 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
- 2558 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก