รูปประจำตัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรวรรณ กิจชัยเจริญ
Assistant Professor Dr. Jirawan Kitchaicharoen
ข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053944066
อีเมล : jirawan.k@cmu.ac.th
เอกสารวิชาการและงานวิจัย
Academic/Research Works

การศึกษา Education
- 2546 : ปริญญาเอก Doktor der Agrarwissenschaften (Agricultural Economics), University of Hohinheim, เยอรมัน
- 2540 : ปริญญาโท ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
- 2535 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
ความเชี่ยวชาญ Expertise
- ผลงานวิจัย : สาขา เศรษฐศาสตร์เกษตร วันที่ 23/07/2558
งานบริหาร Management
- รองคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ (01/10/2559 - 30/09/2563)
- หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร (31/08/2564 - 30/08/2568)
งานสอน Teaching
351364 : หลักเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
351463 : การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมเศรษฐกิจ
351464 : เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
351466 : เศรษฐกิจการพัฒนาการเกษตร
351743 : การวิจัยปฏิบัติการสำหรับการวางแผนการเกษตร
351765 : การวางแผนและจัดการทรัพยากรในระบบฟาร์ม
351769 : หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 1
351792 : สัมมนาเศรษฐศาสตร์เกษตร 2
351799 : วิทยานิพนธ์
366702 : การวิเคราะห์ระบบเกษตร (Analysis of Agricultural Systems)
366703 : การพัฒนาระบบเกษตรและเศรษฐศาสตร์ (Agricultural Systems & Economic Development)
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2552 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
- 2548 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
- 2546 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก