รูปประจำตัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
Assistant Professor Dr. Chanchai Sangchyoswat
ข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053944621
อีเมล : chanchai.s@cmu.ac.th
เอกสารวิชาการและงานวิจัย
Academic/Research Works

การศึกษา Education
- 2535 : ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Agronomy and Soil Science), The University of Hawaii at Manoa, สหรัฐอเมริกา
- 2532 : ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์เชิงระบบ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
- 2527 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, ไทย
ความเชี่ยวชาญ Expertise
- ผลงานวิจัย : สาขา เรื่อง ระบบข้อมูลเชิงพื้นที่และการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต วันที่ 20/07/2544
- เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคำสอน : สาขา เกษตรศาสตร์ เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 361461 การอนุรักษ์ดิน วันที่ 20/07/2544
- ผลงานวิจัย : สาขา เรื่อง ระบบเรียกใช้ข้อมูลการชะล้างพังทลายดิน วันที่ 20/07/2544
- ผลงานวิจัย : สาขา เรื่อง การพัฒนาระบบข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการเกษตรที่สูง วันที่ 20/07/2544
- ผลงานวิจัย : สาขา เรื่อง ระบบข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการจัดทำหมู่บ้านพัฒนาที่ดิน วันที่ 20/07/2544
- ผลงานวิจัย : สาขา เรื่อง Incorporating Spatial Variability into Existing Soils Databases วันที่ 20/07/2544
- ผลงานวิจัย : สาขา เรื่อง Supporting Highland Development with Spatial Information วันที่ 20/07/2544
- เอกสารประกอบการบรรยาย : สาขา เรื่อง ระบบสนับสนุนการจัดทำหมู่บ้านพัฒนาที่ดิน (Version 2.0) วันที่ 20/07/2544
- เอกสารประกอบการบรรยาย : สาขา เรื่อง Soil Conservation Practice in Highland วันที่ 20/07/2544
- เอกสารประกอบการบรรยาย : สาขา เรื่อง ระบบสนับสนุนการจัดทำหมู่บ้านพัฒนาที่ดิน (Version 1.0) วันที่ 20/07/2544
- เอกสารประกอบการบรรยาย : สาขา เรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการพัฒนาที่ดิน วันที่ 20/07/2544
งานบริหาร Management
- หัวหน้าศูนย์ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (01/10/2563 - 30/09/2567)
- หัวหน้าศูนย์ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (01/10/2559 - 30/09/2563)
- หัวหน้าศูนย์ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (01/05/2557 - 30/09/2559)
งานสอน Teaching
361461 : การอนุรักษ์ดิน
361762 : WATER EROSION CONTROL
362401 : การอนุรักษ์ที่ดินและแหล่งน้ำ
366701 : พื้นฐานของระบบเกษตร (Basics of Agricultural Systems)
366742 : การวางแผนและจัดการทรัพยากรทางเกษตร(Agricultural Resource Management and Planning)
366769 : หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร (Selected Topic in Agricultural Systems)
366789 : หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร (Selected Topics in Agricultural Systems)
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2564 : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
- 2560 : เหรียญจักรพรรดิมาลา
- 2550 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
- 2541 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก
- 2539 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย