รูปประจำตัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี นาพรหม
Assistant Professor Dr. Daruni Naphrom
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พนักงานสายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ :
อีเมล : daruni.n@cmu.ac.th
เอกสารวิชาการและงานวิจัย
Academic/Research Works


Scopus

Google Scholar
การศึกษา Education
- 2547 : ปริญญาเอก Doktor der Agrarwissenschaften (Dr.sc.agr), Universiat Hohenheim, เยอรมัน
- 2539 : ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรพืชสวน), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
- 2534 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรพืชสวน), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
ความเชี่ยวชาญ Expertise
- ผลงานวิจัย : สาขา พืชสวน เรื่อง การแก้ไขปัญหาการให้ผลเว้นปี และการปรับปรุงเทคนิคการผลิตผลไม้นอกฤดูกาลในลิ้นจี่ ลำไย และมะม่วง วันที่ 06/09/2549
- เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคำสอน : สาขา พืชสวน รายวิชา มะพร้าวและปาล์มน้ำมัน วันที่ 06/09/2549
- ผลงานวิจัย : สาขา พืชสวน เรื่อง Year around off season flower induction in longan (Dimocarpus longan, Lour.) trees by KCIO applications : potentials and problems วันที่ 06/09/2549
- ผลงานวิจัย : สาขา พืชสวน เรื่อง Effect of leaf age on the response of flower induction and related hormonal changes in longan trees after KCIO treatment วันที่ 06/09/2549
- ผลงานวิจัย : สาขา พืชสวน เรื่อง Changes in photosynthesis, IAA export from leaves and cytokinin in the xylem sap after girdling of young mango trees in combination with different growth regulators and their possible significance for flower induction วันที่ 06/09/2549
- ผลงานวิจัย : สาขา พืชสวน เรื่อง Control of flower induction in tropical/subtropical fruit trees by phytohomones using the example of longan and mango วันที่ 06/09/2549
- ผลงานวิจัย : สาขา พืชสวน เรื่อง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณออกซิเจนในตายอดกับการออกดอกของลิ้นจี่ วันที่ 06/09/2549
- ผลงานวิจัย : สาขา พืชสวน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงปริมาณฮอร์โมนในใบและตายอดของลิ้นจี่ภายใต้สภาวะชักนำให้ออกดอกด้วยอุณหภูมิต่ำ วันที่ 06/09/2549
งานบริหาร Management
- คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ (01/10/2563 - 30/09/2567)
- หัวหน้าศูนย์ ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ (04/06/2562 - 03/06/2563)
- หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (03/11/2559 - 20/03/2560)
- รองคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ (01/10/2559 - 30/09/2563)
- รองคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ (01/10/2555 - 30/09/2559)
- ผู้ช่วยคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ (03/05/2553)
- ผู้ช่วยคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ (03/12/2550)
งานสอน Teaching
359452 ไม้ผลกึ่งร้อน
359360 พืชอุตสาหกรรมเบื้องต้น
359462 มะพร้าวและปาล์มน้ำมัน
359463 พืชเส้นใย
359701 การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตทางการเกษตร
363402 เทคโนโลยีโรงเรือน

การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2554 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
- 2550 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
- 2547 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก
- 2545 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย