รูปประจำตัว
นาย นพดล ณ เชียงใหม่
Mr. Noppadol Nachiangmai
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว สายปฏิบัติการ สำนักงาน
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สารสนเทศและวิทยบริการ งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำนักงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ :
อีเมล : nopphadol.n@cmu.ac.th
เอกสารวิชาการ