งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
Research Management and International Relations

ผศ.ดร. ต่อนภา ผุสดี
Asst. Prof.
Dr. Tonapha Pusadee

รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
Associate Dean for Research and Innovation
053-944047
tonapha.p@cmu.ac.th

รศ.ดร. รัชดาวรรณ ชีวังกูร
Assoc. Prof.
Dr. Ratchadawan Cheewangkoon

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
Assistant Dean for Research and Innovation
ratchadawan.c@cmu.ac.th

นาง ลาลิตยา นุ่มมีศรี
Mrs. Lalitaya Nummisri
หัวหน้างาน
053-944090-92 ต่อ 13
lalitaya.n@cmu.ac.th
น.ส. ภานุชนาถ สามปันสัก
Ms. Panootchanut Sampansak
นักจัดการงานทั่วไป
44090
panootchanut.sam@cmu.ac.th
น.ส. จริยา ปัญญาวงศ์
Ms. Jariya Panyawong
พนักงานบริการทั่วไป
4090
jariya.pa@cmu.ac.th
นาย นัฐพงษ์ วงศ์ศายะ
Mr. Nuttapong Wongsaya
พนักงานบริการทั่วไป
4090
nuttapong.wong@cmu.ac.th

หน่วยวิเทศสัมพันธ์
Unit of International Affairs

น.ส. กมลรัฐ อึ้งตระกูล
Ms. Kamonrat Oungtrakoon
นักจัดการงานทั่วไป
44012
kamonrat.ou@cmu.ac.th

หน่วยบริการวิจัย/บริการวิชาการรับใช้สังคม

นาย มานพ เปี้ยพรรณ์
Mr. Manop Piaphan
นักจัดการงานทั่วไป
053-944090-92 ต่อ 15
manop.p@cmu.ac.th
นาย ทวี จันทรมูล
Mr. Thawee Janmoon
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
053-944090-92 ต่อ 14
thawee.j@cmu.ac.th
น.ส. สิริญา ผ่องใส
Ms. Siriya Pongsai
นักจัดการงานทั่วไป
053-944409-92 ต่อ11
saisunee.pongsai@cmu.ac.th
นาย วีรภัทร ปั้นฉาย
Mr. Werapat Panchai
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
werapat.p@cmu.ac.th
นาย สุวิทย์ บุญเรือง
Mr. Suwit Boonraeng
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
suwit.b@cmu.ac.th

หน่วยตรวจสอบย้อนกลับผลิตผลเกษตร (Ag- Trace)

นาย กรกฎ มาลัยวรรณ
Mr. Korakod Malaiwan
นักวิทยาศาสตร์
053-9444090-92 ต่อ 11
korakod.m@cmu.ac.th

งานวารสารเกษตร

น.ส. วันวิสา บุตรอินทร์
Ms. Wanvisa Butin
นักจัดการงานทั่วไป
053-944090-92 ต่อ 12
wanvisa.b@cmu.ac.th

ห้องปฏิบัติการกลาง

นาย วีระศักดิ์ ยาวิชัย
Mr. Weerasak Yavichai
นักวิทยาศาสตร์
053-944090-92 ต่อ 17,20
weerasak.y@cmu.ac.th
น.ส. สิทธิพร เสนางาม
Ms. Sitthiporn Saenangam
นักวิทยาศาสตร์
053-944090-92 ต่อ 17,20
sitthiporn.s@cmu.ac.th
น.ส. ปาริชาติ ภูมิเทศ
Ms. Parichat Phumithed
นักวิทยาศาสตร์
053-944090-92 ต่อ 17,20
parichat.phu@cmu.ac.th
น.ส. ธันย์ชนก ยอเสน
Ms. Thanchanok Yosen
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
053-944090-92 ต่อ 17,20
thanchanok.y@cmu.ac.th
น.ส. วิลาวัลย์ ข้องหลิม
Ms. Miss wilawan Khonglim
นักวิทยาศาสตร์
053-944090-92 ต่อ 17,20
wilawan.kh@cmu.ac.th