งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
Education service and student development

ผศ.ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์
Asst. Prof.
Dr. Piyawan Suttiprapan

รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ
Associate Dean for Academic
053 944025
piyawan.s@cmu.ac.th
ผศ.ดร. มนตรี ปัญญาทอง
Asst. Prof.
Dr. Montri Punyatong

รองคณบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
Associate Dean for Student Quality Development and Alumni Association
053 944001 ต่อ 18
montri.pun@cmu.ac.th

ผศ.ดร. ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ
Asst. Prof.
Dr. Fapailin Chaiwan

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ
Assistant Dean for Academic
053 944001 ต่อ 19
fapailin.c@cmu.ac.th

นาง แสงดาว แบนซิเกอร์
Mrs. Saengdao Baenziger
หัวหน้างาน
053-944642
sangdao.banziger@cmu.ac.th

หน่วยบริหารจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและประกันคุณภาพหลักสูตร

น.ส. ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์
Ms. Thipwimon Rapinwong
หัวหน้าหน่วย
053-944641-44 ต่อ 113
thipwimon.r@cmu.ac.th
น.ส. เจนจิรา ไชยนิน
Ms. Jenjira Chainin
นักจัดการงานทั่วไป
44641-4 ต่อ 114
jenjira.jaitabut@cmu.ac.th

หน่วยทะเบียนและประมวลผล

น.ส. ศิริขวัญ ใจสม
Ms. Sirikhwan Jaisom
หัวหน้าหน่วย
053-944641-4
sirikhwan.j@cmu.ac.th
น.ส. ธีรนุช ภัทรกุล
Ms. Teeranuch Phattarakul
นักจัดการงานทั่วไป
053-944641-44 ต่อ 111
teeranuch.p@cmu.ac.th

หน่วยบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา

นาง สุทธิณี เขื่อนคำ
Mrs. Sutthinee Khueankam
หัวหน้าหน่วย
053944642 ต่อ 115
sutthinee.i@cmu.ac.th
น.ส. กรศนันท์ สิทธิกุล
Ms. Kornsanan Sitthikun
นักจัดการงานทั่วไป
44642
kornsanan.s@cmu.ac.th

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สารสนเทศและวิทยบริการ

นาย สมโภชน์ อริยจักร์
Mr. Somphot Ariyajak
หัวหน้าหน่วย
053944641-42 ต่อ 117
somphot.a@cmu.ac.th
นาย นพดล ณ เชียงใหม่
Mr. Noppadol Nachiangmai
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
nopphadol.n@cmu.ac.th
นาย เอกรัตน์ คงยอด
Mr. Ekarat Khongyod
นักจัดการงานทั่วไป
053944641ต่อ118
ekarat.k@cmu.ac.th
น.ส. ธนัญญา พัศนุวงศ์
Ms. Thanunya Passanuwong
นักจัดการงานทั่วไป
053-944081
thanunya.p@cmu.ac.th
นาย ศักดิ์ชัย พิรักษ์
Mr. Sakchai Pirak
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
053- 944644 ต่อ 119
sakchai.pirak@cmu.ac.th
นาย อติพัชร ไชยชมภู
Mr. Atipat Chaichompu
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
053944644 Ext.120
atipat.c@cmu.ac.th