ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
Agricultural Technology Services Center

ผศ.ดร. พรสิริ สืบพงษ์สังข์
Asst. Prof.
Dr. Pornsiri Suebpongsang

ผู้อำนวยการศูนย์
Director of Service Center
pornsiri.s@cmu.ac.th
นาย นิรัช ก้อนใจ
Mr. Nirash Konjai
นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ
053 - 948401 -2
nirash.k@cmu.ac.th
น.ส. ธันยวีร์ ซาวคำเขตร์
Ms. Miss tunyavee Saokomket
นักวิทยาศาสตร์
4088
tunyavee.s@cmu.ac.th
น.ส. ศศิรินทร์ อธิมา
Ms. Sasirin Athima
พนักงานปฏิบัติงาน
053-944088
sasirin.a@cmu.ac.th
นาง จุฬารัตน์ โกษารัตน์
Mrs. Jularat Kosarat
พนักงานปฏิบัติงาน
4088
jularat.k@cmu.ac.th
นาย ฐานิตา ใจวัง
Mr. Thanita Jaiwang
พนักงานพัสดุ
44083
thanita.j@cmu.ac.th
น.ส. ปนัดดา ไชยศักดิ์
Ms. Panadda Chaisak
พนักงานปฏิบัติงาน
4088
panadda.ch@cmu.ac.th
นาย คมชรัณ บุญไชย
Mr. Komcharun Boonchai
พนักงานปฏิบัติงาน
4088
ridtipong.boonchai@cmu.ac.th
น.ส. ลัดดาวัลย์ เวียงจันทึก
Ms. Laddawan Vianjuntuek
พนักงานบริการทั่วไป
4088
laddawan.v@cmu.ac.th
นาย ณฐพล บุญน้อม
Mr. Natapon Bunnom
พนักงานบริการทั่วไป
4088
natapon.b@cmu.ac.th