ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
Postharvest Technology Research Center

ผศ.ดร. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
Asst. Prof.
Dr. Yaowaluk Chanbang

หัวหน้าศูนย์
Head of Service Center
053944026
yaowaluk.c@cmu.ac.th
ดร. ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี
Dr. Nadthawat Muenmanee
นักวิจัย
053-944031
nadthawat.mu@cmu.ac.th
ดร. ปาริชาติ เทียนจุมพล
Dr. Parichat Theanjumpol
นักวิจัย
053-944031#307
parichat.thean@cmu.ac.th
น.ส. เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย
Ms. Netwaraporn Madchanoi
นักจัดการงานทั่วไป
053-944031
netwaraporn.m@cmu.ac.th
นาย ณัฐชนน สันธทรัพย์
Mr. Natchanon Santasup
นักวิทยาศาสตร์
4031
natchanon.s@cmu.ac.th
น.ส. พิรัญญา สมเสาร์
Ms. Piranya Somsao
นักจัดการงานทั่วไป
44031
piranya.s@cmu.ac.th