ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
High Research and Training Center

ผศ.ดร. นริศ ยิ้มแย้ม
Asst. Prof.
Dr. Narit Yimyam

หัวหน้าศูนย์
Head of Service Center
053944052
narit.y@cmu.ac.th