ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
Center for Agricultural Resource System Research

ผศ.ดร. ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
Asst. Prof.
Dr. Chanchai Sangchyoswat

หัวหน้าศูนย์
Head of Service Center
053944621
chanchai.s@cmu.ac.th
นาย ชาติ ศรีร่างกาย
Mr. Chart Srirangkai
พนักงานบริการทั่วไป
4621
chat.s@cmu.ac.th
นาย อาจินต์ มาไกล
Mr. Arjin Makai
พนักงานบริการทั่วไป
053-944621
arjin.m@cmu.ac.th
นาย มณเทียร ทันใจ
Mr. Montien Tanjai
พนักงานบริการทั่วไป
4621
monthien.t@cmu.ac.th
นาง กุหลาบ อุตสุข
Mrs. Kularb Utasuk
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
053-944624
kularb.a@cmu.ac.th
นาย ฐากูร ปัญญาใส
Mr. Thakoon Panyasai
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
053944621
thakoon.p@cmu.ac.th
นาย ทัพไท หน่อสุวรรณ
Mr. Tupthai Norsuwan
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
tupthai.n@cmu.ac.th
นาย พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์
Mr. Panomsak Promburom
นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ
053221275
panomsak.p@cmu.ac.th
นาย ฐานิต ศาลติกุลนุการ
Mr. Thanit Saltikulnukarn
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
053-944621
thanit.sal@cmu.ac.th
น.ส. รัตนาภรณ์ ใจมา
Ms. Rattanaphon Chaima
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
053-944621
rattanaphon.c@cmu.ac.th
นาย สรวิชย์ แสงคำ
Mr. Sorrawich Saengkum
พนักงานขับรถยนต์
sorrawhic.s@cmu.ac.th
นาง สายรุ้ง เรืองฤทธ์
Mrs. Sairung Ruengrit
พนักงานสถานที่
sairung.r@cmu.ac.th
นาย อนันต์ กิจมี
Mr. Arnan Kitmee
พนักงานขับรถยนต์
arnan.k@cmu.ac.th
นาย สะอาด วงค์สุวรรณ
Mr. Saard Wongsuwan
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
saard.w@cmu.ac.th
นาย วัติ สุรินทร์
Mr. Wat Surin
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
wat.s@cmu.ac.th
นาย สุนธรณ์ ศิริสุภา
Mr. Soonthorn Sirisupa
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
soonthorn.s@cmu.ac.th
นาง จุฑามาศ อ่อนประไพ
Mrs. Juthamat Onpraphai
นักจัดการงานทั่วไป
juthamat.o@cmu.ac.th
น.ส. ปรารถนา ใจมานิตย์
Ms. Pradtana Jaimanit
บุคลากร ชำนาญการ
053-944621
pradtana.j@cmu.ac.th
นาง สมจิต ธารารักษ์
Mrs. Somjit Tararak
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
053944621 ต่อ 265
somjit.t@cmu.ac.th