ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
Department of Highland Agriculture and Natural Resources

ผศ. ธีระพงษ์ เสาวภาคย์
Asst. Prof. Teerapong Saowaphak
หัวหน้าภาควิชา
Head of Department
053944098
teerapong.s@cmu.ac.th

อาจารย์
Lecturer

ผศ.ดร. นริศ ยิ้มแย้ม
Asst. Prof.
Dr. Narit Yimyam

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944052
narit.y@cmu.ac.th
ผศ.ดร. ถาวร อ่อนประไพ
Asst. Prof.
Dr. Thaworn Onpraphai

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4621: 213
thaworn.o@cmu.ac.th
อ.ดร. สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร
Dr. Sureeratna Lakanavichian
อาจารย์
44099
sureeratna.l@cmu.ac.th
อ.ดร. ปณิดา กาจีนะ
Dr. Panida Kachina
อาจารย์
-
panida.k@cmu.ac.th
อ.ดร. มนตรี แสนวังสี
Dr. Montri Sanwangsri
อาจารย์
053-944099
montri.s@cmu.ac.th
อ.ดร. ณัฐพล คงดี
Dr. Nuttapon Khongdee
อาจารย์
4099
nuttapon.k@cmu.ac.th

บุคลากร
Staff

พนักงานสายปฏิบัติการ สำนักงาน

Office Staff

น.ส. วรีลักษณ์ วรรณวิจิตร
Ms. Wareelak Wunnavijit
นักจัดการงานทั่วไป
(ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ)
0-5394-4099 ต่อ 19
wareelak.w@cmu.ac.th
น.ส. วิริยา แสนจันทอง
Ms. Wiriya Sanjunthong
นักจัดการงานทั่วไป
(ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ)
053-944099 ต่อ 11
wiriya.san@cmu.ac.th
น.ส. สวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล
Ms. Sawanya Watthanasirisereekun
นักจัดการงานทั่วไป
(ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ)
053-944009 ต่อ 111
sawanya.w@cmu.ac.th