ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
Department of Plant and Soil Sciences

ผศ.ดร. พิมพ์ใจ สีหะนาม
Asst. Prof.
Dr. Pimjai Seehanam

หัวหน้าภาควิชา
Head of Department
053944040
pimjai.s@cmu.ac.th

อาจารย์
Lecturer

สาขาวิชาพืชไร่
Division of Agronomy

รศ.ดร. ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย
Assoc. Prof.
Dr. Chanakan Prom-u-thai

รองศาสตราจารย์
chanakan.p@cmu.ac.th
รศ.ดร. ศันสนีย์ จำจด
Assoc. Prof.
Dr. Sansanee Jamjod

รองศาสตราจารย์
0-5394-4621 ต่อ 206
sansanee.j@cmu.ac.th
ผศ.ดร. สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์
Asst. Prof.
Dr. Sa-nguansak Thanapornpoonpong

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944050
sa-nguansak.t@cmu.ac.th
ผศ.ดร. ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ
Asst. Prof.
Dr. Nattasak Krittigamas

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944050
nattasak.k@cmu.ac.th
ผศ.ดร. แสงทิวา สุริยงค์
Asst. Prof.
Dr. Sangtiwa Suriyong

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
0-5394-4050
sangtiwa.s@cmu.ac.th
ผศ.ดร. ต่อนภา ผุสดี
Asst. Prof.
Dr. Tonapha Pusadee

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944047
tonapha.p@cmu.ac.th
ผศ.ดร. อภิรัฐ บัณฑิต
Asst. Prof.
Dr. Apirat Bundit

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
-
apirat.b@cmu.ac.th
อ.ดร. ภารดี ธรรมาภิชัย
Dr. Paradee Thammapichai
อาจารย์
053-94040
paradee.thammapichai@cmu.ac.th

สาขาวิชาพืชสวน
Division of Horticulture

ศ.ดร. โสระยา ร่วมรังษี
Prof.
Dr. Soraya Ruamrungsri

ศาสตราจารย์
soraya.r@cmu.ac.th
รศ.ดร. ณัฐา โพธาภรณ์
Assoc. Prof.
Dr. Nuttha Potapohn

รองศาสตราจารย์
0-5394-4040
nuttha.p@cmu.ac.th
รศ.ดร. สรณะ สมโน
Assoc. Prof.
Dr. Sarana Sommano

รองศาสตราจารย์
053-942453
sarana.s@cmu.ac.th
ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม
Asst. Prof.
Dr. Daruni Naphrom

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
daruni.n@cmu.ac.th
ผศ.ดร. ฉันทลักษณ์ ติยายน
Asst. Prof.
Dr. Chantalak Tiyayon

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
chantalak.t@cmu.ac.th
ผศ.ดร. จุฑามาส คุ้มชัย
Asst. Prof.
Dr. Jutamas Kumchai

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944040-1 ต่อ 109
jutamas.k@cmu.ac.th
ผศ.ดร. วีณัน บัณฑิตย์
Asst. Prof.
Dr. Weenun Bundithya

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
weenun.b@cmu.ac.th
ผศ.ดร. ศิวาพร ธรรมดี
Asst. Prof.
Dr. Siwaporn Thumdee

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
66 53 944040
siwaporn.t@cmu.ac.th
ผศ.ดร. พงศกร ศุภกิจไพศาล
Asst. Prof.
Dr. Pongsakorn Suppakittpaisarn

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944040
pongsakorn.sup@cmu.ac.th
ผศ.ดร. นครินทร์ จี้อาทิตย์
Asst. Prof.
Dr. Nakarin Jeeatid

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944040
nakarin.j@cmu.ac.th
อ. จามจุรี โสตถิกุล
Lecturer Chamchuree Sotthikul
อาจารย์
chamchuree.s@cmu.ac.th
อ. ณัทธ์ชวัล เจริญเลิศธนกิจ
Lecturer Nadchawan Charoenlertthanakit
อาจารย์
053944040
mrsnadchawan.c@cmu.ac.th
อ. วิภาวี สุรินทร์เซ็ง
Lecturer Vipavee Surinseng
อาจารย์
053-943179
vipavee.s@cmu.ac.th
อ.ดร. กนกวรรณ ปัญจะมา
Dr. Kanokwan Panjama
อาจารย์
053-944040
kanokwan.panjama@cmu.ac.th
อ. เอกชัย ใยพิมล
Lecturer Eakchai Yaipimol
อาจารย์
4040
ekachai.y@cmu.ac.th
อ. จุฬาลักษณ์ วณิชยาไพสิฐ
Lecturer Chulalux Wanitchayapaisit
อาจารย์
053-94040
chulalux.w@cmu.ac.th

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
Division of Soil Sciences

ผศ.ดร. ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
Asst. Prof.
Dr. Chanchai Sangchyoswat

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944621
chanchai.s@cmu.ac.th
ผศ.ดร. ชูชาติ สันธทรัพย์
Asst. Prof.
Dr. Choochad Santasup

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
choochad.s@cmu.ac.th
ผศ.ดร. ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ
Asst. Prof.
Dr. Fapailin Chaiwan

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944035 ต่อ 106
fapailin.c@cmu.ac.th
อ.ดร. เทวินทร์ แก้วเมืองมูล
Dr. Thewin Kaeomuangmoon
อาจารย์
053944040 ต่อ 101 หรือ 10
tawin.k@cmu.ac.th
อ.ดร. นิวัติ อนงค์รักษ์
Dr. Niwat Anongrak
อาจารย์
niwat.a@cmu.ac.th
อ.ดร. ยุพา จอมแก้ว
Dr. Yupa Chromkaew
อาจารย์
053-944040
yupa.c@cmu.ac.th

บุคลากร
Staff

พนักงานสายวิชาการ

Academic Staff

นาย ณัฐวุฒิ ลือศักดิ์
Mr. Nattawut Luesak
นักวิทยาศาสตร์
(ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์)
44040
nattawut.l@cmu.ac.th

พนักงานสายปฏิบัติการ สนับสนุนวิชาการ

Academic Support Staff

นาง ปณิตา บุญสิทธิ์
Mrs. Panita Boonsit
นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ
(สาขาวิชาพืชไร่)
0-5394-4622
panita.b@cmu.ac.th
น.ส. จีราภรณ์ วีรดิษฐกิจ
Ms. Jeeraporn Veeradittakit
นักวิทยาศาสตร์
(สาขาวิชาพืชไร่)
053-944040
jeeraporn.v@cmu.ac.th
นาย สุริยา ตาเที่ยง
Mr. Suriya Tateing
นักวิทยาศาสตร์
(สาขาวิชาพืชสวน)
suriya.t@cmu.ac.th
นาย กมล ทิพโชติ
Mr. Kamon Thippachote
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
(สาขาวิชาพืชสวน)
053-944040
kamon.thippachote@cmu.ac.th
น.ส. นันท์ชพร อุดมศรี
Ms. Nanchaphorn Udomsri
นักวิทยาศาสตร์
(สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์)
nanchaphorn.u@cmu.ac.th
ดร. กวิพร จินะจันตา
Dr. Kawiporn Chinachanta
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
(สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์)
053-944040
kawiporn.ch@cmu.ac.th
น.ส. อรศิลิน คำหมื่น
Ms. Ornsilin Khammuen
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
(สำนักงาน ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์)
053-944040
ornsilin.k@cmu.ac.th

พนักงานสายปฏิบัติการ สำนักงาน

Office Staff

น.ส. ไพลิน บุณณสิริ
Ms. Pailin Boonnasiri
นักจัดการงานทั่วไป
(ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์)
44040 ต่อ 0
pailin.b@cmu.ac.th
นาย อดุลย์ ใจอินผล
Mr. Adul Jaiinpon
พนักงานห้องปฏิบัติการ
(สาขาวิชาพืชไร่)
adul.j@cmu.ac.th
นาง ศุทธินี เตชะ
Mrs. Sutthinee Techa
พนักงานพัสดุ
(สาขาวิชาพืชสวน)
sutthinee.t@cmu.ac.th
น.ส. ปิยะนุช ยอดเพชร
Ms. Piyanuch Yodpach
พนักงานห้องปฏิบัติการ
(สาขาวิชาพืชสวน)
piyanuch.y@cmu.ac.th
ว่าที่ร้อยตรี สุวิทย์ ขวัญใจยอดคีรี
Acting Sub Lt. Suwit Khwanjaiyodkeeree
พนักงานบริการทั่วไป
(สาขาวิชาพืชสวน)
053-944040
suwit.kh@cmu.ac.th
น.ส. นนท์นภัสร์ เหล็กแก้วจำรัส
Ms. Nonnapat Lekkaewchamras
นักจัดการงานทั่วไป
(สาขาวิชาพืชสวน)
0-5394-4040 ต่อ 104
chutaporn.s@cmu.ac.th
นาย อำนวยชัย ตุ้ยแก้ว
Mr. Amnauychai Tui kaew
พนักงานบริการทั่วไป
(สาขาวิชาพืชสวน)
053-944040
amnauychai.t@cmu.ac.th
นาย ธนาฤทธิ์ ทิพจร
Mr. Thanarit Thipjorn
พนักงานบริการทั่วไป
(สาขาวิชาพืชสวน)
053-944040
tanarit.t@cmu.ac.th
นาย อาทิตย์ กันจินะ
Mr. Arthit Kanjina
นักจัดการงานทั่วไป
(สำนักงาน ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์)
053944040
arthit.k@cmu.ac.th
น.ส. สุพัตรา บัวนาค
Ms. Supattra Buanak
นักจัดการงานทั่วไป
(สำนักงาน ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์)
053-944040 ต่อ 119
supattra.buanark@cmu.ac.th

พนักงานสายบริการ

Service Staff

นาย เฉลิมชัย จำปาอิน
Mr. Chaloemchai Champaain
พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง
(สาขาวิชาพืชไร่)
chaloemchai.c@cmu.ac.th
นาย อาวุธ ขัดป่า
Mr. Arvut Khadpa
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
(สาขาวิชาพืชไร่)
arvut.k@cmu.ac.th
นาย กมล วุฒิแขม
Mr. Kamol Wutthikham
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
(สาขาวิชาพืชไร่)
kamol.w@cmu.ac.th