ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
Department of Entomology and Plant Pathology

ผศ.ดร. ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล
Asst. Prof.
Dr. Pilunthana Thapanapongworakul

หัวหน้าภาควิชา
Head of Department
053 944 025 ต่อ 107
pilunthana.t@cmu.ac.th

อาจารย์
Lecturer

สาขาวิชากีฏวิทยา
Division of Entomology

รศ.ดร. พัชรินทร์ ครุฑเมือง
Assoc. Prof.
Dr. Patcharin Krutmuang

รองศาสตราจารย์
patcharin.k@cmu.ac.th
ผศ.ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์
Asst. Prof.
Dr. Piyawan Suttiprapan

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053 944025
piyawan.s@cmu.ac.th
ผศ.ดร. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
Asst. Prof.
Dr. Yaowaluk Chanbang

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944026
yaowaluk.c@cmu.ac.th
อ.ดร. กรวัฒน์ อรรถโสภา
Dr. Korrawat Attasopa
อาจารย์
053-94025
korrawat.a@cmu.ac.th
อ.ดร. บาจรีย์ ฉัตรทอง
Dr. Bajaree Chuttong
อาจารย์
053944024
bajaree.c@cmu.ac.th
อ.ดร. CHUN-I CHIU
Dr. Chun-i Chiu
อาจารย์
053944022
chuni.chiu@cmu.ac.th

สาขาวิชาโรคพืช
Division of Plant Pathology

รศ.ดร. เกวลิน คุณาศักดากุล
Assoc. Prof.
Dr. Kaewalin Kunasakdakul

รองศาสตราจารย์
053-944024
kaewalin.k@cmu.ac.th
รศ.ดร. รัชดาวรรณ ชีวังกูร
Assoc. Prof.
Dr. Ratchadawan Cheewangkoon

รองศาสตราจารย์
053 944001 ต่อ 16
ratchadawan.c@cmu.ac.th
รศ.ดร. อังสนา อัครพิศาล
Assoc. Prof.
Dr. Angsana Akarapisan

รองศาสตราจารย์
0-5394-4021-2
angsana.a@cmu.ac.th
ผศ. พรสุข ชัยสุข
Asst. Prof. Pornsuk Chaisuk
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
0-5394-4022
pornsuk.c@cmu.ac.th
ผศ.ดร. สรัญยา วัลยะเสวี
Asst. Prof.
Dr. Sarunya Valyasevi

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
0-5394-4021-2
sarunya.v@cmu.ac.th
ผศ.ดร. อรอุมา เรืองวงษ์
Asst. Prof.
Dr. On-uma Ruangwong

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053 944022
on-uma.r@cmu.ac.th
อ.ดร. Milan Chameera Samarakoon Samarakoon Achchige
Dr. Milan chameera samarakoon Samarakoon achchige
อาจารย์
44022
milanchameerasamar.s@cmu.ac.th

บุคลากร
Staff

สายปฏิบัติการ สนับสนุนวิชาการ

Academic Support Staff

ดร. สิริญา คัมภิโร
Dr. Siriya Kumpiro
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
(สาขาวิชากีฏวิทยา)
siriya.k@cmu.ac.th
นาง กนกวรรณ ไกลถิ่น
Mrs. Kanokwan Klaithin
นักวิทยาศาสตร์
(สาขาวิชากีฏวิทยา)
053-944022
kanokwan.kh@cmu.ac.th
น.ส. รังสิมา แปงปัน
Ms. Rangsima Pangpan
นักวิทยาศาสตร์
(สาขาวิชากีฏวิทยา)
4022
rangsima.pan@cmu.ac.th
น.ส. ฐิติมา วงษ์วาน
Ms. Miss thitima Wongwan
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
(สาขาวิชาโรคพืช)
053-944022
thitima.wongwan@cmu.ac.th
น.ส. วิจิตรา สายปัญญา
Ms. Wijittra Saypanya
นักวิทยาศาสตร์
(สำนักงาน ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช)
053-944025
wijittra.s@cmu.ac.th

สายปฏิบัติการ สำนักงาน

Office Staff

นาย ศักร์สฤษฏิ์ สิรินวกิจ
Mr. Saksarit Sirinawakit
พนักงานธุรการ
(สาขาวิชากีฏวิทยา)
saksarit.siri@cmu.ac.th
นาง ปทิตตา กันต์กวี
Mrs. Patita Kankavee
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
(สาขาวิชาโรคพืช)
0-5394-4025 ต่อ 104
patita.k@cmu.ac.th
น.ส. ภูษิตา จันทิมา
Ms. Phusita Janthima
นักจัดการงานทั่วไป
(สำนักงาน ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช)
053-944025 ต่อ 105
phusita.k@cmu.ac.th

สายบริการ

Service Staff

นาย เกรียงศักดิ์ ศรีบุญเรือง
Mr. Kriangsak Sriboonruang
พนักงานบริการทั่วไป
(สาขาวิชาโรคพืช)
053-944024
kriangsak.sri@cmu.ac.th